Монгол улсын ноос ноолуурын зах зээл, гадаад худалдаа

Монгол улсын ноос, ноолуурын салбарын өнөөгийн байдал, ноос, ноолуурын экспорт, цаашдын чиг хандлага.

Хугацаа: 2018 он
Эзэмшигч: Эс Ай Си Эй ХХК
Түлхүүр үг: Салбарын ерөнхий тойм, ноос, ноолуур, экспортын хэмжээ, цаашдын чиг хандлага

Судалгааны хамрах хүрээ, хугацаа
Энэхүү судалгаа нь ноос ноолуурын зах зээлийн ерөнхий мэдээллээс гадна МУ-ын экспортоор гаргасан 2012-2017 онууд буюу сүүлийн 5 жилийн хугацааны тоон мэдээллийг экспортлогч улс, экпортолж буй компани, ноолуурын чанарын үзүүлэлт тус бүрээр ангилан тоо хэмжээ болон үнийн дүнгийн хамт тусгасан.

Агуулга
ХҮСНЭГТ ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ 2
СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ    3
БҮЛЭГ 1. САЛБАРЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 5
1.1. Хууль эрх зүйн орчин 6
1.2. Монгол улсын мал аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдал 6
1.3. Монгол улсын ноос, ноолуурын салбарын өнөөгийн байдал 8
БҮЛЭГ 2. НООС НООЛУУРЫН ЭКСПОРТЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 11
2.1. Ноолуурын экспортын мэдээлэл 15
2.1.1. Ноолуурын экспорт 15
2.1.2. Экспортолсон ноолуурын төрөл, чанарын үзүүлэлт 17
БҮЛЭГ 3. ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА 21

Хүснэгт, зургийн жагсаалт

Хүснэгт 1. Монгол улсын ноос, ноолуурын түүхий эд бэлтгэл, мян.тонн 8
Хүснэгт 2. Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэрийн суурилагдсан хүчин чадал 9
Хүснэгт 3. Ноос ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний нийт экспорт, экспортлогч топ 20 компани, тэрбум.төг 12
Хүснэгт 4. Ноос ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний нийт экспорт, хүлээн авагч топ 10 улс, тэрбум.төг 13
Хүснэгт 5. Ноолуурын экспорт, экспортлогч улсаар 16
Хүснэгт 6. Боловсруулаагүй ноолуурын чанарын үзүүлэлт, стандарт хэмжээ 18
Хүснэгт 7. Боловсруулсан ноолуурын чанарын үзүүлэлт, стандарт хэмжээ 18
Хүснэгт 8. Экспортолсон ноолуурын чанарын үзүүлэлтүүд, төрлөөр 19
Хүснэгт 9. Ноолуурын чанарын стандарт, өнгө 20
Хүснэгт 10. Макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 21

Зураг 1. Малын тоо, сая.толгой 7
Зураг 2. Малын төрөл 7
Зураг 3. Мал аж ахуйн салбарын нийт үйлдвэрлэл, тэрбум.төг 7
Зураг 4. Ноолуурын зах зээлийн гинжин холбоо 8
Зураг 5. Ноос, ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний нийт экспорт, тэрбум.төг 11
Зураг 6. Ноос, ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний нийт экспорт, улирлаар, тэрбум.төг 11
Зураг 7. Ноос, ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний нийт экспорт, сараар, тэрбум.төг 12
Зураг 8. Ноос ноолуур, ноолууран бүтээгдэхүүний нийт экспорт, бүтээгдэхүүний төрлөөр, 2017 он 14
Зураг 9. Ноолуурын экспорт, мян.тонн 15
Зураг 10. Ноолуурын экспортын нэгжийн үнэ, кг.төг 15
Зураг 11. Ноолуурын экспорт, тэрбум.төг 16
Зураг 12. Ноолуурын экспорт, улирлаар, тэрбум.төг 16
Зураг 13. Ноолуурын экспорт, экспортлогч компаниар 17
Зураг 14. Ноолуурын экспорт, төрлөөр 18
Зураг 15. Экспортолсон ноолуурын дундаж голч, төрлөөр, мкм 19
Зураг 16. Экспортолсон ноолуурын чанарын зэрэг, төрлөөр 20
Зураг 17. Ноолуурын чанарын үзүүлэлт, өнгө 20
Зураг 18. Ирэх 3 жилийн таамаглал, тэрбум.төг 22

Buy now