АЗИ, ЕВРОПЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭНИЙ УУЛЗАЛТ “АСЕМ”–ЫН ТАЛААРХ ИРГЭДИЙН САНАА БОДОЛ

СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО

Энэхүү судалгааны гол зорилго нь иргэдийн Ази, Европын дээд хэмжээний уулзалт “АСЕМ”–ын талаарх мэдээлэл, түүнд өгч буй ач холбогдлын түвшинг тодорхойлж, олон нийтэд хүргэхэд оршино.

СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛТ

  • Иргэдийн “АСЕМ”–ын талаарх мэдээлэл авч буй түвшинг тодруулах,
  • Иргэдийн “АСЕМ”–д өгч буй ач холбогдлын түвшин, шалтгааныг тодруулах,
  • Энэ зун зохион байгуулагдах томоохон үйл явдлуудын эрэмбийг тодорхойлох.