image description
  • Худалдах үнэ: 500,000₮
Сагсанд нэмэх

Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийн зах зээлийн судалгаа

SICA LLC
Энэхүү судалгаа нь Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийн зах зээлийг судлахаас гадна Монгол Улсад импортоор орж ирж буй уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийн мэдээллийг 2013-2019 онууд буюу сүүлийн 7 жилийн хугацааны тоон мэдээллийг импортлогч улс, импортолж буй компани, нэр төрөл, брэнд гэх мэт үзүүлэлт тус бүрээр ангилан тоо хэмжээ болон үнийн дүнгийн хамт тусгасан.

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Монгол Улсын Уул уурхайн салбарын салбарын өнөөгийн байдал, салбарт ашиглагдаж буй машин, тоног төхөөрөмж болоод импортын тоо хэмжээ, зах зээлийг тодорхойлох.
Монгол Улсын Уул уурхайн салбар 2006 оноос эрчимтэй хөгжиж өдгөө улс орны эдийн засгийн голлох салбар болжээ. 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тус салбар нь ДНБ-ий 24.3%, аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэлийн 78.2%-ийг эзэлж байна. Салбар хурдацтай өсөхийн хэрээр тэнд ашиглагдах машин, тоног төхөөрөмжийн хэмжээ ч мөн нэмэгдэж байна. Манай улсын хувьд хүнд даацын машин, тоног төхөөрөмжийг дотооддоо үйлдвэрлэдэггүй бөгөөд тус зах зээлийн нийлүүлэлтийг импортоор хангадаг гэж хэлж болно. 2019 оны байдлар Монгол Улсад 1.8 их наяд төгрөгийн уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмж импортлогджээ. Тус гадаад худалдааг дэлхийн 30 улс оронтой хийсэн байгаа бөгөөд БНХАУ 60.3 хувийг дангаараа эзэлж байна.  Уул уурхайн салбарт хамгийн олон тоогоор импортлогдож байгаа тоног төхөөрөмжүүдэд экскаватор, автосамосвал, урдаа шанагатай ачигч, бульдозер, өрмийн машин зэрэг машин, тоног төхөөрөмжүүд багтаж байна. Үүнээс автосамосвал хамгийн олон тоогоор импортлогдсон байна.
АГУУЛГА
ХҮСНЭГТ, ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ-2
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ-4
ХУРААНГУЙ-5
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. СУДАЛГААНЫ ТУХАЙ-6
1.1. Судалгааны зорилго-6
1.2. Судалгааны зорилт-6
1.3. Судалгааны хамрах хүрээ-6
1.4. Судалгааны төрөл-6
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ТОЙМ-7
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН НИЙЛҮҮЛЭЛТ-11
3.1. Импортын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл-11
3.2. 2019 онд импортлогдсон бүтээгдэхүүний мэдээлэл-14
3.3. Голлох машин, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл-16
3.3.1. Автосамосвалын импортын мэдээлэл-16
3.3.2. Экскаваторын импортын мэдээлэл-18
3.3.3. Урдаа шанагатай ачигчийн импортын мэдээлэл-19
3.3.4. Бульдозерын импортын мэдээлэл-21
3.3.5. Өрмийн машины импортын мэдээлэл-22
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРЭЛТ-24
4.1. Уул уурхайн салбарт ашиглагдаж буй техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл-24
4.2. Уул уурхайн салбарт ашиглагдаж буй голлох машин, тоног төхөөрөмжүүд -26
ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ДҮГНЭЛТ-30
ЭХ СУРВАЛЖ-31
Хүснэгт 1. Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамж, ашигт малтмалаар, тэрбум төгрөгөөр-8
Хүснэгт 2. 2019 онд импортлогдсон уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмж, тоо ширхэг, тэрбум төгрөгөөр -13
Хүснэгт 3. Уул уурхайн салбарт ашиглагдаж буй бусад тоног төхөөрөмж, тоо ширхгээр-29
Зураг 1. Зах зээлийн судалгааны төлөвлөлтийн зураглал-6
Зураг 2. Уул уурхайн салбарын ДНБ-ий хэмжээ, эзлэх хувь, их наяд төгрөгөөр, хувиар-7
Зураг 3. Уул уурхайн салбарын улсын төсөвт эзлэх хувь-7
Зураг 4. Уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл, тэрбум төгрөгөөр-8
Зураг 5. Уул уурхайн салбарын экспортын хэмжээ, эзлэх хувь, тэрбум төгрөгөөр, хувиар-9
Зураг 6. Уул уурхай, олборлох салбарт бүртгэлтэй нийт ААН-9
Зураг 7. Монгол Улсын ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн тоо-10
Зураг 8. Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй компанийн байршил, 2017 он-10
Зураг 9. Монгол Улсын импортын нийт хэмжээ, их наяд төгрөгөөр-11
Зураг 10. Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн импорт, тэрбум төгрөгөөр-12
Зураг 11. Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийн импорт, тоо ширхгээр-12
Зураг 12. Голлох машин, тоног төхөөрөмжийн импорт, тэрбум төгрөгөө-13
Зураг 13. Голлох машин, тоног төхөөрөмжийн импорт, тоо ширхгээр-13
Зураг 14. 2019 оны Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийн импорт, тэргүүлэгч улсаар, мөнгөн дүнд эзлэх хувиар-14
Зураг 15. 2019 оны Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийн импорт, гарал үүслээр, мөнгөн дүнд эзлэх хувиар-14
Зураг 16. 2019 оны Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийн импорт, гарал үүслээр, тэрбум төгрөгөөр-15
Зураг 17. 2019 онд импортлогдсон уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэгч компаниар, тэрбум төгрөгөөр-15
Зураг 18. 2019 онд импортлогдсон автосамосвал, үйлдвэрлэгч компаниар, тоо ширхгээр, тэрбум төгрөгөөр-16
Зураг 19. 2019 онд импортлогдсон автосамосвал, үйлдвэрлэгч компаниар, тоо ширхгээр-16
Зураг 20. 2019 онд импортлогдсон автосамосвал, гарал үүслээр, тэрбум төгрөгөөр, тоо ширхгээр-17
Зураг 21. Хамгийн өндөр үнээр импортлогдсон автосамосвал-17
Зураг 22. 2019 онд импортлогдсон экскаватор, үйлдвэрлэгч компаниар, тэрбум төгрөгөөр-18
Зураг 23. 2019 онд импортлогдсон экскаватор, үйлдвэрлэгч компаниар, тоо ширхгээр-18
Зураг 24. 2019 онд импортлогдсон экскаватор, гарал үүслээр, тэрбум төгрөгөөр, тоо ширхгээр-18
Зураг 25. Хамгийн өндөр үнээр импортлогдсон экскаватор-19
Зураг 26. 2019 онд импортлогдсон урдаа шанагтай ачигч, гарал үүслээр, тоо ширхэгт эзлэх хувиар-19
Зураг 27. 2019 онд импортлогдсон урдаа шанагтай ачигч, гарал үүслээр, тэрбум төгрөгөөр-19
Зураг 28. 2019 онд импортлогдсон урдаа шанагтай ачигч, үйлдвэрлэгч компаниар, тэрбум төгрөгөөр, тоо ширхгээр -20
Зураг 29. 2019 онд импортлогдсон бульдозер, үйлдвэрлэгч компаниар, тэрбум төгрөгөөр, тоо ширхгээр-21
Зураг 30. 2019 онд импортлогдсон бульдозер, гарал үүслээр, мөнгөн дүнд эзлэх хувиар-21
Зураг 31. 2019 онд импортлогдсон бульдозер, гарал үүслээр, тэрбум төгрөгөөр, тоо ширхгээр-21
Зураг 32. 2019 онд импортлогдсон өрмийн машин, үйлдвэрлэгч компаниар, тоо ширхэг, хувиар-22
Зураг 33. 2019 онд импортлогдсон өрмийн машин, үйлдвэрлэгч компаниар, тэрбум төгрөгөөр, тоо ширхгээр-22
Зураг 34. 2019 онд импортлогдсон өрмийн машин, гарал үүслээр, тоо ширхэгт эзлэх хувиар-23
Зураг 35. 2019 онд импортлогдсон өрмийн машин, гарал үүслээр, тэрбум төгрөгөөр, тоо ширхгээр-23
Зураг 36. Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмж, байршлаар-24
Зураг 37. Уул уурхайн салбарт ашиглагдаж буй нийт машин, тоног төхөөрөмж, тоо ширхгээр-25
Зураг 38. Уул уурхайн компаниудад ашиглагдаж буй машин, тоног төхөөрөмжийн тоо, тэргүүлэгч компаниар-25
Зураг 39. Уул уурхайн компаниудад ашиглагдаж буй бусад үйлдвэрлэгч компанийн тоног төхөөрөмж, тоо ширхгээр-26
Зураг 40. Уул уурхайн салбарт ашиглаж буй автосамосвал, үйлдвэрлэгч компаниар-26
Зураг 41. Уул уурхайн автосамосвал даац, тонноор-26
Зураг 42. 100-аас дээш тонны даацтай автосамосвалын тоо, үйлдвэрлэгч компаниар-27
Зураг 43. Уул уурхайн экскаватор, үйлдвэрлэгч компаниар-27
Зураг 44. Уул уурхайн экскаватор, шанаганы багтаамжаар, м.куб-27
Зураг 45. Утгуурт ачигч,үйлдвэрлэгч компаниар-28
Зураг 46. Утгуурт ачигч, шанаганы багтаамжаар-28
Зураг 47. Уул уурхайн салбарын ашиглаж буй бульдозерын тоо, үйлдвэрлэгч компаниар-28
Зураг 48. Бульдозер, үйлдвэрлэгч компаниар-29
Зураг 49. Уул уурхайн салбарт ашиглагдаж буй бусад тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэгчээр-29

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
Уул_уурхайн_машин_тоног_төхөөрөмжийн_зах_зээлийн_судалгаа.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай