Судлаач

0 СудалгааThe World Bank

Дэлхийн Банк нь өөрийн гишүүн хөгжиж буй орнуудад ядуурлыг бууруулах зорилгоор зээл тусламж олгодог банк юм. Дэлхийн банк 188 гишүүнтэй ба дэлхийн бараг бүх улс орныг хамарсан. Гишүүн улсуудын тоо нэмэгдэж, тэдний хэрэгцээ өөрчлөгдөхийн хэрээр Дэлхийн Банк өргөжин тэлж, одоогийн байдлаар таван агентлагаас бүрдэж байгаа бөгөөд ойролцоогоор 100 оронд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Судалгаа

Харуулах үр дүн байхгүй байна