image description

Бүтээмжтэй Монгол Хүн 2020

Үнэгүй
Right Mind Solutions LLCSICA LLC
Энэхүү судалгаа нь Улаанбаатар хотод идэвхтэй хөдөлмөр эрхэлж буй иргэд 2020 оны байдлаар өөрийн болон улс орны хэмжээнд бүтээмжтэй байдлын түвшин, түүнд нөлөөлөх сэтгэл зүйн болон бусад хувь хүний хүчин зүйлсийг ялгаатай албан тушаал бүхий 351 оролцогч хэрхэн үнэлж буйг тодруулсан.

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Ялгаатай албан тушаал ба насны ангилал бүхий ажилчдын өөрийн болон бусдын бүтээмжтэй байдалд хандах өнөөгийн хандлага, түүнд нөлөөлж буй сэтгэл зүйн болон бусад хувь хүний хүчин зүйлсийг илрүүлэх.
Ажилчдын бүтээмжтэй байдал бол манай оронд маш ховор судлагдсан сэдвүүдийн нэг юм. Монгол Улс нь долоо хоногт ажиллах дундаж цагийн хувьд Ази тивд хоёрт орж байна. Судалгаанд оролцогчид Монгол Улсын бүх шатны ажилчдын үр бүтээмж султай байдлын гол шалтгааныг “залхуу байдал”, “хувь хүний хөгжил дорой байдал” болон “чанаргүй мэргэжилтнүүд” хэмээн тодорхойлж байна. Ажлын стресс ба бусад сэтгэл зүйн таагүй байдал ажилтны бүтээмжид хамгийн ихээр нөлөөлдөг байна. Судалгаанд оролцогчдын 42.7% нь ажил үүргийн зөрчилдөөнтэй байдлаас үүдэн ажлын стресст өртдөг. Ердөө 8.5% нь ажлаасаа болж стресст өртдөггүй байна.
ХҮСНЭГТ, ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ-2
УДИРТГАЛ-3
БҮЛЭГ 1. МОНГОЛЧУУДЫН БҮТЭЭМЖТЭЙ БАЙДАЛ-5
1.1.         Улс орны хэмжээнд ажлын бүтээмжид сөргөөр нөлөөлдөг хүчин зүйлс                                                                           
1.2.         Ажилчдын үр бүтээмжтэй байдал        
БҮЛЭГ 2. БҮТЭЭМЖТЭЙ МОНГОЛ ХУВЬ ХҮНИЙ ОНЦЛОГУУД
2.1.         Ажилчдын ажлаас авч буй  стрессийн түвшин ба үүсэх шалтгаан
2.2.         Бүтээмжтэй монгол хүний амьдралын хэв маяг                             
2.3.         Бүтээмжтэй монгол хүний ажлын сэдэлжилт, урам зориг
БҮЛЭГ 3. БҮТЭЭМЖТЭЙ МОНГОЛ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ОНЦЛОГУУД
3.1.         Байгууллага, хамт олны харилцаа ба уур амьсгал ажлын бүтээмжид нөлөөлөх
3.2.         Ажилчдын ажилдаа сэтгэл хангалуун байдал
ДҮГНЭЛТ- 21
ЗӨВЛӨМЖ-23
ХАВСРАЛТ-2
Хүснэгт 1. Өөрийгөө өндөр бүтээмжтэйд тооцож буй ажилчдын шинжүүд
Хүснэгт 2. Өөрийгөө өндөр бүтээмжтэйд тооцдог ажилчидтай байгууллагын шинжүүд
Зураг 1. Бүтээмжид сөргөөр нөлөөлөгч макро орчны  хүчин зүйлс-2
Зураг 2. Бүтээмжид сөргөөр нөлөөлөгч микро орчны хүчин зүйлс-3
Зураг 3. Өөрийн бүтээмжид сөргөөр нөлөөлөгч микро орчны хүчин зүйлс-3
Зураг 4. Өдөрт идэвхтэй бүтээмжтэй ажилладаг цаг-4
Зураг 5. Өөрийн бүтээмжтэй байдлын үнэлэмж-4
Зураг 6. Өөрийн ажлын стрессийн үнэлэмж-6
Зураг 7. Ажлын стресст өртөх шалтгаан-6
Зураг 8. Илүү цагаар ажиллаж буй хувь-7
Зураг 9. Амьдралын зөв хэв маягийн үзүүлэлт-7
Зураг 10. Амьдралын буруу хэв маягийн үзүүлэлт-8
Зураг 11. Сошиал медиад өдөрт зарцуулж буй дундаж цаг-8
Зураг 12. Ажлын сэдэлжилт-9
Зураг 13. Ажлын сэдэлжилт ба албан тушаал-9
Зураг 14. Сэдэлжихэд эергээр нөлөөлдөг хүчин зүйлс-10
Зураг 15. Ажилчдынхаа санал хүсэлтийг чухалчилж хүлээж авдаг байгууллагуудын хувь-11
Зураг 16. Хамт олонтойгоо тогтмол харилцдаг ажилчдын хувь-11
Зураг 17. Ажилчдын санал хүсэлтийг хүлээж авах байдал ба байгууллагын төрөл-12
Зураг 18. Хамт олны маргаантай байдал, бүтээмжид сөргөөр нөлөөлдөг гэж үздэг ажилчдын хувь-12
Зураг 19. Байгууллагад маргаан, зөрчилдөөн үүсгэдэг хүчин зүйлс-13
Зураг 20. Дараа жил шинэ ажилд орохоор төлөвлөж буй ажилчдын хувь ба албан тушаал-13
Зураг 21. Дараа жил шинэ ажилд орохоор төлөвлөж буй ажилчдын хувь-14
Зураг 22. Дараа жил шинэ ажилд орохоор төлөвлөж буй ажилчдын хувь ба цалингийн хэмжээ-14

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
Бүтээмжтэй_монгол_хүн_2020.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай