image description

Монголын Намын Системийн Инстүүчлэл

Тун удахгүй
Дефакто ИнститутКонрад Аденауэрийн Сан
Судалгааны эхний хэсэгт намын систем, намын системийн инстүүчлэлийн талаарх ойлголт ба түүний хэмжигдэхүүнүүдийг тайлбарлана. Харин хоёрдугаар хэсэгт Монгол дахь намын системийн үүсэл хөгжил ба намын системийн инстүүчлэлийг хэмжсэнээ танилцуулна.Монгол улсад намын систем хэрхэн хөгжсөн гэдгийг харуулах зорилготой судалгаа юм.  

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Энэхүү судалгаанд монгол дахь намын системийн инстүүчлэлийг олон намын тогтолцоонд шилжсэн үе буюу 1990 оноос хойших УИХ-ын ээлжит сонгуулиудаар үечлэн авч үзжээ.
АГУУЛГА
ЗУРАГ, ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ...................................................................................4
ТОВЧИЛСОН НЭР............................................................................................................5
ТАЛАРХАЛ..........................................................................................................................6
ӨМНӨХ ҮГ.........................................................................................................................7
УДИРТГАЛ.........................................................................................................................8
1 НАМЫН СИСТЕМ БА НАМЫН СИСТЕМИЙН ИНСТҮҮЧЛЭЛ......................10
1.1 Намын систем....................................................................................................11
1.2 Намын системийн инстүүчлэл.....................................................................14
2 МОНГОЛЫН НАМЫН СИСТЕМ БА ИНСТҮҮЧЛЭЛ......................................20
2.1 Монголын улс төрийн нам ба намын системийн үүсэл хөгжил....... 21
2.2 Монголын намын системийн инстүүчлэл................................................28
ДҮГНЭЛТ............................................................................................................................37
НОМ ЗҮЙ...........................................................................................................................39
ХАВСРАЛТ..........................................................................................................................42
ДЕФАКТО ИНСТИТУТЫН ТУХАЙ....................................................................................49
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ
Хүснэгт 1. Намын системийн төрлүүд.................................................................................13
Хүснэгт 2. МУ Улс төрийн намын түүхэн хөгжил.............................................................22
Хүснэгт 3. Сонгогчдын тоо ба ирц.......................................................................................27
Хүснэгт 4. Үр ашигтай намын тоо.........................................................................................29
Хүснэгт 5. Фракцчиллын индекс...........................................................................................30
Хүснэгт 6. Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулиудын дүн.................................................32
Хүснэгт 7. Монгол ба Зүүн Европын зарим орнууд дахь саналын хэлбэлзэл.......33
Хүснэгт 8. Бүртгэлтэй улс төрийн намуудын жагсаалт..................................................42
Хүснэгт 9. УИХ-ын ээлжит сонгуулиудын дүн....................................................................46
Хүснэгт 10. Монголын намын систем, шалгуур үзүүлэлтүүдээр, 1992–2020 он......47
Хүснэгт 11. Унгар, Литва орны намын системийн инстүүчлэлд
үзүүлэх төсвийн санхүүжилтийн нөлөө
Хүснэгт 12. Намын системийн хаалттай байдлын индекс: Монгол
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ
Зураг 1. Голлох хоёр намын сонгууль ба парламентад эзлэх хувь хэмжээ..........24
Зураг 2. Зохист харьцааны индекс.....................................................................................26
Зураг 3. Монгол ба Зүүн Европын зарим орнууд дахь
сонгуулийн үр ашигтай намын дундаж тоо.....................................................29
Зураг 4. Монгол ба Зүүн Европын зарим орнууд дахь
парламентын үр ашигтай намын дундаж тоо.................................................30
Зураг 5. Саналын хэлбэлзэл, 1992–2020 он.....................................................................34
Зураг 6. Монгол ба Зүүн Европын зарим
орнууд дахь саналын дундаж хэлбэлзэл...........................................................35
Зураг 7. Монгол ба Зүүн Европын орнууд
дахь намын системийн хааалттай байдал.......................................................36

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай