image description

Авлигын талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэг тогтоох судалгаа 2017

Үнэгүй
The Asia FoundationСант Марал Сан

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Азийн сан, Сант Марал сантай хамтран Авлигын Талаарх Олон Нийтийн Ойлголт Мэдлэг тогтоох (SPEAK) 18 дахь удаагийн судалгааг нийслэл Улаанбаатар хот болон аймаг, сумдыг хамруулан үндэсний хэмжээнд 2017 оны 6 дугаар сард хийж гүйцэтгэлээ. Судалгаагаар авлигын цар хүрээ, олон нийтийн ойлголт, төсөөлөл, тэдгээрт гарч буй өөрчлөлт, өрхийн түвшиний авлигын тохиолдол, төр засгаас авлигын эсрэг хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаарх мэдээллийг цуглуулж, ил болгохыг зорьдог.
Агуулга

Агуулга ............................................................................................................................................I
Хүснэгт, графикийн жагсаалт ...................................................................................................... II
Оршил............................................................................................................................................. VII
Судалгааны гол үр дүн...................................................................................................................VIII
1. Монгол Улсад тулгамдаж буй асуудлууд ............................................................................... 14
2. Авлигын талаарх ойлголт, хандлага ....................................................................................... 18
3. Авлигын чиг хандлагын үнэлгээ .............................................................................................. 34
4. Өрхийн түвшний авлига болон хээл хахууль .......................................................................... 40
5. Дээд түвшний авлига ................................................................................................................ 48
6. Авлигад хамгийн их автсан байгууллагууд ........................................................................... 56
7. Хээл хахууль хувь хүнд ............................................................................................................ 60
8. Шударга хандлагын талаарх хүлээлт ...................................................................................... 66
9. 2017 оны сонгуулийн ил тод, шударга байдал........................................................................ 72
10. Авлигын шалтгаан................................................................................................................... 78
11. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх.............................................................................................. 84
12. Авлигатай тэмцэх .................................................................................................................... 90
13. Авлигатай тэмцэх газар ........................................................................................................ 100
14. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл................................................................................................. 106
15. Хүн ам зүй ............................................................................................................................... 110
Хавсралт: Судалгааны арга зүй................................................................................................... 113
Хүснэгт 4‑1: Өрхийн түвшний хээл хахуулийн талаарх статистик мэдээ............................................................................45
Хүснэгт 6‑1: Авлигад хамгийн их автсан байгууллага, салбар ............................................................................................56
Хүснэгт 8‑1: Т өрийн байгууллагуудад итгэх итгэл, 2017 оны 3 сар (Эх сурвалж: СМС Улс төрийн барометр)...............67
Хүснэгт 8‑2: Т өрийн байгууллагуудад итгэх итгэл, 2010 оны 4 сар (Эх сурвалж: СМС Улс төрийн барометр) ...............67
Хүснэгт А. Т үүврийн тархалт ...............................................................................................................................................114
Хүснэгт, графикийн жагсаалт

Зураг 1.1: 2017 оны 3 сар: Тулгамдаж буй гол асуудлууд.................................................................................................15
Зураг 1.2: “Ажилгүйдлийг” гол тулгамдаж буй асуудал гэж үзэх хандлага (2006 - 2017 он)........................................15
Зураг 1.3: “Авлигыг” гол тулгамдаж буй асуудал гэж үзэх хандлага (2006 - 2017 он)....................................................16
Зураг 1.4: Ажилгүйдэл болон авлигыг тулгамдаж буй асуудал гэж үзсэн хандлага (2006 - 2017 он), Хүйсээр..........16
Зураг 2.1: Хувь хүний амьдрал, бизнесийн орчин, улс төрд авлигын үзүүлэх үр нөлөө.................................................18
Зураг 2.2: Авлигын үр нөлөө - 2016, 2017 онд....................................................................................................................19
Зураг 2.3: Манай улсад авлига нийтлэг зүйл болсон ........................................................................................................19
Зураг 2.4: Авлига тодорхой хэмжээнд байхыг хүлээн зөвшөөрнө....................................................................................20
Зураг 2.5: Өнөөгийн улс төрийн тогтолцоо авлигатай тэмцэхэд амжилт гаргасан ........................................................21
Зураг 2.6: И ргэний нийгэм авлигаас урьдчилан сэргийлж чадна....................................................................................21
Зураг 2.7: Авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд зөвхөн төрийн байгууллагууд тусалж чадна.........................................22
Зураг 2.8: Өнөөгийн нөхцөлд иргэний хөдөлгөөн, төрийн бус байгууллагууд авлигын эсрэг тэмцэх гол хүчин юм...22
Зураг 2.9: У лс төрчид авлигаас ашиг олж болох учраас авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл байхгүй.............................23
Зураг 2.10: Нийгэмд газар авсан хүнд суртлыг шийдэх ганц арга бол хээл хахууль өгөх ................................................24
Зураг 2.11: Хээл хахууль нь зарим үед шударга бус дүрэм журмыг тойрч гарахад тусалдаг.........................................24
Зураг 2.12: Авлигаас болж том бизнесийнхнээс илүүтэйгээр жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид хохирдог.......................25
Зураг 2.13: Т ом бизнес эрхлэгчид авлигын гол эх үүсвэр болдог гэдэгтэй та санал нийлж байна уу?...........................26
Зураг 2.14: О рон нутгийн захиргааны албан хаагчид ихэнхдээ итгэл үзүүлж болохуйц,
хариуцлагатай хүмүүс байдаг............................................................................................................................26
Зураг 2.15: Авлигыг бууруулахад иргэд өөрсдөө хариуцлагатай байх ёстой..................................................................27
Зураг 2.16: Шийдвэр гаргагчид өөрсдөө авлигаас төдийлөн хохирдоггүй, жирийн иргэд л авлигаас
болж хохирч байна..............................................................................................................................................28
Зураг 2.17: Авлигын эсрэг хууль, тогтоомж үр дүнгүй байна ............................................................................................29
Зураг 2.18: Т өрийн албан хаагчид бага цалин авч байгаа нь хээл хахуулийн гол шалтгаан болдог................................29
Зураг 2.19: Т өрийн албан хаагчид бага цалин авч байгаа нь хээл хахуулийн гол шалтгаан болдог (Хүйсээр)...............30
Зураг 2.20: Албан тушаалтнуудад хатуу ял шийтгэл оногдуулах нь авлигыг зогсооно.................................................30
Зураг 2.21: Хээл хахууль өгсөн хүн түүнийг авсан хүнтэй адил гэм буруутай..................................................................31
Зураг 2.22: Авлигатай тэмцэх бодлогын хэрэгжилт улс төрийн сонирхол агуулаагүй. ..................................................31
Зураг 3.1: Өнгөрсөн гурван жилд Монголд авлигын түвшин хэр зэрэг өөрчлөгдсөн бэ?...............................................34
Зураг 3.2: Өнгөрсөн гурван жилд Монголд авлигын түвшин хэр зэрэг өөрчлөгдсөн бэ?
(Төрийн байгууллагийн ажилтнууд)................................................................................................................35
Зураг 3.3: Өнгөрсөн гурван жилд Монголд авлигын түвшин хэр зэрэг өөрчлөгдсөн бэ?
(ТББ болон хувийн хэвшлийн ажилтнууд).......................................................................................................35
Зураг 3.4: И рэх гурван жилд авлигын түвшин хэр зэрэг өөрчлөгдөх вэ?.........................................................................36
Зураг 3.5: “Ирэх гурван жилд авлигын түвшин хэр зэрэг өөрчлөгдөх вэ?” (Төрийн байгууллагийн ажилтнууд).......37
Зураг 3.6: “Ирэх гурван жилд авлигын түвшин хэр зэрэг өөрчлөгдөх вэ?” (Хувийн болон ТББ-ууд).............................37
Зураг 4.1: Сүүлийн 3 сарын хугацаанд Та болон танай гэр бүлийн гишүүд ямар нэгэн хэлбэрээр
хээл хахууль өгсөн үү? (“Тийм” гэсэн хариулт).................................................................................................40
Зураг 4.2: Хандив нь хээл хахууль уу эсвэл байгууллагын үйл ажиллагааг тогтвортой хэрэгжүүлэх
нэг хэлбэр үү?......................................................................................................................................................41
Зураг 4.3: Авлига нь танай өрхийн төсөвт хэрхэн нөлөөлж байна вэ?.............................................................................41
Зураг 4.4: Амьдралын чанарын үнэлгээ (Эх сурвалж: СМС Улс төрийн Барометрийн мэдээлэл)................................42
Зураг 4.5: Д араах хүчин зүйлсийн аль нь сүүлийн 3 сард хахууль өгөх шалтгаан болсон бэ?.......................................43
Зураг 4.6: Д араах хүчин зүйлсийн аль нь сүүлийн 3 сард хахууль өгөх шалтгаан болсон бэ?
(Хүйсээр дэлгэрэнгүй задалсан).......................................................................................................................44
Зураг 4.7: Өрхийн түвшний хээл хахуулийн талаарх статистик мэдээ............................................................................45
Зураг 5.1: Т а дээд түвшний авлигын талаар ямар ойлголттой вэ?....................................................................................48
Зураг 5.2: Монголд дээд түвшний авлига ямар хэмжээнд байгаа вэ?..............................................................................49
Зураг 5.3: Т аны бодлоор дээд түвшний авлига яагаад оршин байна вэ? (Олон сонголттой хариулт)............................50
Зураг 5.4: Д ээд түвшний авлига танд болон танай гэр бүлд ямар нэгэн байдлаар сөрөг нөлөө
үзүүлдэг гэж та бодож байна уу?.......................................................................................................................51
Зураг 5.5: Хэрэв тийм бол танд эсвэл танай гэр бүлд ямар байдлаар нөлөөлж байна вэ? 2013 оны 3 сар ..................51
Зураг 5.6: Хэрэв тийм бол танд эсвэл танай гэр бүлд ямар байдлаар нөлөөлж байна вэ? 2017 оны 3 сар..................52
Зураг 5.7: Т а дээд түвшний авлигын талаар сонсож байсан бол, энэ нь ямар төрлийн авлига байсан бэ?
(Олон сонголттой хариулт) 2013 оны 3 сар.......................................................................................................52
Зураг 5.8: Т а дээд түвшний авлигын талаар сонсож байсан бол, энэ нь ямар төрлийн авлига байсан бэ?
(Олон сонголттой хариулт) 2017 оны 3 сар.......................................................................................................53
Зураг 5.9: Т аны бодлоор дээд түвшний авлигатай тэмцэх ажлыг хэн/ямар байгууллага удирдан
зохион байгуулах ёстой вэ? 2013 оны 3 сар......................................................................................................53
Зураг 5.10: Т аны бодлоор дээд түвшний авлигатай тэмцэх ажлыг хэн/ямар байгууллага удирдан
зохион байгуулах ёстой вэ? 2017 оны 3 сар......................................................................................................54
Зураг 6.1: Авлигад хамгийн их автсан байгууллагууд, 2017 оны 3 сар...........................................................................57
Зураг 6.2: Авлигад хамгийн их автсан гурван салбар, байгууллага, 2017 оны 3 сар.....................................................58
Зураг 6.3: Авлигад автсан бусад салбар, байгууллагууд, 2017 оны 3 сар
(Судалгаанд оролцогчдын дурдсан тоо хэмжээ)..............................................................................................58
Зураг 7.1: Хэрвээ танаас төрийн байгууллагын ажилтан эсвэл хувийн хэвшлийн ажилтан хээл
хахууль өгөхийг шууд шаардсан тохиолдолд та юу хийх вэ?...........................................................................60
Зураг 7.2: Хэрвээ танаас төрийн байгууллагын ажилтан эсвэл хувийн хэвшлийн ажилтан хээл
хахууль өгөхийг шууд шаардвал та юу хийх вэ? (2017 оны 3 сар, хүйсээр)....................................................61
Зураг 7.3: Хэрвээ танаас төрийн байгууллагын ажилтан эсвэл хувийн хэвшлийн ажилтан хээл
хахууль өгөхийг шууд шаардсан тохиолдолд та юу хийх вэ? (2017 оны 3 сар, насны бүлгээр).....................61
Зураг 7.4: Хэрэв мэдээлэл өгөх бол хаана хандах вэ?.......................................................................................................62
Зураг 7.5: Хэрвээ та ашиг сонирхолын зөрчлийн талаар мэдвэл аль нэг газарт мэдэгдэх үү?.......................................63
Зураг 7.6: Т аны бодлоор төрийн байгууллагын ажилтнууд хэр их ашиг сонирхолын зөрчил гаргадаг вэ?..................63
Зураг 7.7: Хэрэв та ашиг сонирхолын зөрчлийг мэдэгдэх бол хаана хандах вэ? 2017 оны 3 сар...................................64
Зураг 8.1: Шударга хандлага: Боловсролын салбар..........................................................................................................67
Зураг 8.2: Шударга хандлага: Эрүүл мэндийн салбар.......................................................................................................68
Зураг 8.3: Шударга хандлага: Шүүхийн тогтолцоо............................................................................................................68
Зураг 8.4: Шударга хандлага: Хууль сахиулах байгууллага ............................................................................................69
Зураг 8.5: Шударга хандлага: Орон нутгийн захиргаа .....................................................................................................69
Зураг 8.6: Шударга хандлага: Засгийн Газар ......................................................................................................................70
Зураг 8.7: Шударга хандлага (хүйсээр)...............................................................................................................................70
Зураг 9.1: Сонгуулийн бэлтгэл, Жишээ нь: Сонгогчдыг бүртгэх, сонгуулийн хороод болон ажилтнуудыг бэлтгэх, гадаад дотоодын ажиглагчдыг оролцуулах гэх мэт...................................................72
Зураг 9.2: Сонгуулийн санхүүжилт....................................................................................................................................73
Зураг 9.3: Сонгуулийн сурталчилгаа..................................................................................................................................73
Зураг 9.4: Санал хураах байранд саналыг тоолох үйл явц...............................................................................................74
Зураг 9.5: СЕХ-ноос сонгуулийн дүнг нэгтгэж, олон нийтэд танилцуулах үе.................................................................74
Зураг 9.6: Сонгуулийн шударга байдал: хариулаагүй, хүйсээр........................................................................................75
Зураг 10.1: Авлигын үндсэн шалтгаан (дундаж утга).........................................................................................................78
Зураг 10.2: Т өрийн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн ур чадвар муу...................................................................................79
Зураг 10.3: У лс төрийн удирдах дээд албан тушаалтнуудад улс орны түвшинд авлигын
асуудлыг хянах хүсэл эрмэлзэл байхгүй..........................................................................................................80
Зураг 10.4: У лс төрийн удирдах дээд албан тушаалтнуудад орон нутгийн түвшинд авлигын
асуудлыг хянах хүсэл эрмэлзэл байхгүй..........................................................................................................80
Зураг 10.5: Хүндрэлтэй асуудлыг хууль дүрмийн дагуу бус хээл хахуулиар шийдвэрлэх арга түгээмэл болсон.........81
Зураг 10.6: Хууль сахиулах байгууллагын хүрээнд авлига газар авсан ...........................................................................81
Зураг 10.7: О лон нийтийн идэвхгүй байдал.........................................................................................................................82
Зураг 10.8: Авлигатай тэмцэхэд чиглэгдсэн хууль тогтоомж, хүлээлгэх ял шийтгэл боловсронгуй биш......................82
Зураг 11.1: Авлигаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд юу хийх ёстой вэ?...........................................................................84
Зураг 11.2: Авлигаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд юу хийх ёстой вэ? 2017 оны 3 сар ..................................................85
Зураг 11.3: 2006 онд Авлигын эсрэг шинэ хууль батлагдсан. Та энэ хуулийн хүрээнд аль нэг албан
тушаалтан шийтгүүлсэн тухай сонссон уу?.....................................................................................................86
Зураг 11.4: Авлигатай Тэмцэх Газарт авлигын талаар мэдүүлэх утас ажиллаж байгааг та мэдэх үү?.............................86
Зураг 11.5: Хэрвээ Авлигатай Тэмцэх Газар нэр хаяггүй мэдээлэл хүлээж авна гэвэл та авлигын талаар
мэдээлэл өгөх үү?................................................................................................................................................87
Зураг 12.1: Т аны бодлоор Авлигатай Тэмцэх ажлыг хэн/ямар байгууллага удирдан зохион
байгуулах ёстой вэ? (Эхний 5 үзүүлэлт)............................................................................................................90
Зураг 12.2: Т аны бодлоор одоогийн Засгийн Газар өмнөх Засгийн Газартай харьцуулахад
авлигын асуудлыг хэр шийдэж байна вэ? (2010 – 2017 он)..............................................................................91
Зураг 12.3: Т аны бодлоор одоогийн Засгийн Газар өмнөх Засгийн Газартай харьцуулахад
авлигын асуудлыг хэр шийдэх вэ? (2006 – 2017 он)..........................................................................................91
Зураг 12.4: Шилэн дансны тухай хууль нь хэр ач холбогдолтой вэ?..................................................................................92
Зураг 12.5: Шилэн дансны тухай хууль нь хэр үр дүнтэй байна вэ?...................................................................................93
Зураг 12.6: Бүргэлийн цахим машин, Нэг цонхны үйлчилгээ гэх мэт нь хэр чухал байна вэ?..........................................94
Зураг 12.7: Бүртгэлийн цахим машин, Нэг цонхны үйлчилгээ гэх мэт нь хэр үр дүнтэй байна вэ?..................................94
Зураг 12.8: Т өрийн албан хаагчдаас тогтмол гаргуулж авдаг орлогын мэдүүлэг нь хэр ач холбогдолтой байна вэ?....95
Зураг 12.9: Т өрийн албан хаагчдаас тогтмол гаргуулж авдаг орлогын мэдүүлэг нь хэр үр дүнтэй байна вэ?...............96
Зураг 12.10: Н эг цонхны үйлчилгээний төвүүд хэр ач холбогдолтой байна вэ? (2017 оны 3 сар).......................................97
Зураг 12.11: Н эг цонхны үйлчилгээний төвүүд хэр үр дүнтэй байна вэ? (2017 оны 3 сар)...................................................97
Зураг 12.12: 2016 оны 11 сард Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлагдсаныг та мэдэх үү?....................................98
Зураг 13.1: Авлигатай Тэмцэх Газрын үйл ажиллагааг та хэрхэн үнэлж байна вэ?............................................................100
Зураг 13.2: Авлигатай Тэмцэх Газрын үйл ажиллагааг та хэрхэн үнэлж байна вэ? 2017 оны 3 сар...................................101
Зураг 13.3: Авлигатай Тэмцэх Газарт та хэр зэрэг итгэдэг вэ?.............................................................................................102
Зураг 13.4: Авлигатай Тэмцэх Газарт Та хэр зэрэг итгэдэг вэ? 2017 оны 3 сар....................................................................103
Зураг 13.5: Т а Авлигатай Тэмцэх Газар бие даасан, аль нэг улс төрийн хүчнээс хамааралгүй
үйл ажиллагаа явуулж чаддаг гэдэгт итгэдэг үү?............................................................................................103
Figure 14.1: Авлигын талаарх голлох мэдээллээ Та аль эх сурвалжаас авдаг вэ? (Зөвхөн нэг хариултыг сонгоно).......106
Зураг 14.2: Хэрэв телевизийн суваг мэдээллийн голлох эх сурвалж бол, авлигын талаар хамгийн
их мэдээлдэг сувгийг нэрлэнэ үү? (зөвхөн нэг хариултыг сонгоно)................................................................107
Зураг 14.3: Хэрэв Интернет эсвэл Нийгмийн сүлжээ мэдээллийн голлох эх сурвалж бол, авлигын
талаар хамгийн их мэдээлдэг эх сурвалжийг нэрлэнэ үү? ..............................................................................108
Зураг 15.1: Судалгаанд оролцогчид, хүйсээр, 2017 оны 3 сар............................................................................................110
Зураг 15.2: Судалгаанд оролцогчид, насны бүлгээр, 2017 оны 3 сар.................................................................................111
Зураг 15.3: Судалгаанд оролцогчид, боловсролын түвшинээр, 2017 оны 3 сар................................................................111
Зураг 15.4: Судалгаанд оролцогчдын хөдөлмөр эрхлэлтйин байдал, 2017 оны 3 сар.....................................................112
 

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
MG-SPEAK2017_MNG.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай