Судлаач

1 СудалгааД.Ган-Очир

Д.Ган-Очир нь Монголбанкны Ерөнхий эдийн засагчаар ажилладаг. Тэрээр 2005 онд Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС)-ийг Эдийн засгийн ухааны бакалавр, 2011 онд Австралийн Үндэсний Их Сургуулийг Хөгжлийн болон олон улсын эдийн засгийн мэргэжлээр магистр, мөн сургуульд 2016 онд “Жижиг нээлттэй эдийн засгийн загварчлал: Бейсийн ДСЕТ-ийн хандлага” сэдвээр Эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.D.), 2021 онд “Монгол Улсын эдийн засгийг тогтворжуулах бодлого, загварчлалын асуудал” сэдвээр Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академийн Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор (D.Sc.)-ын зэргийг тус тус хамгаалсан. Дэд профессор цолтой.

Судалгаа

image description
image description
Үнэгүй
Д.Ган-Очир, Л.Даваажаргал