image description

Авлигын талаарх олон нийтийн ойлгот мэдлэг тогтоох судалгаа 2019

Үнэгүй
The Asia FoundationСант Марал Сан
2019 оны SPEAK судалгаа нь Сант Марал Сан (СМС) болон Азийн Сангаас 14 жилийн хугацаанд явуулсан 19 дэх судалгаа билээ. Энэ жилийн судалгаа нь Канад улсын Гадаад хэргийн яамны санхүүжилтээр Азийн Сангаас хэрэгжүүлж буй “Ардчилсан Оролцоотойгоор төрийн албөн сайн засаглал ил тод байдлыг бэхжүүлэх нь” (STEPS) төслийн хүрээнд явуулсан дөрөв дэх удаагийн судалгаа байв. Канад улсын Гадаад хэргийн яамны дэмжлэг энэхүү урт хугацааны судалгааг тасралтгүй явуулах, мэдээллийг хуримтлуулахад чухал үүрэгтэй байсан.

Судалгааны мэдээлэл

  • Ангилал:Хүн ам
  • Хамрах хүрээ:Энэхүү судалгааг авлигын цар хүрээ, олон нийтийн ойлголтыг илүү сайн тодорхойлох зорилгоор явуулж ирсэн. Олон жилийн туршид судалгаа нь авлигын чиг хандлагын талаар олон янзын ойлголтыг өгсөн. Мөн түүнчлэн Монгол улсын хөгжилд тулгарч буй энэхүү чухал сорилтын талаарх олон нийтийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх мөн жил бүрийн авлигын талаарх мэдээлэлд суурилсан яриа хэлэлцээр өрнүүлэх чухал арга хэрэгсэл болсон.
  • Нийтлэгдсэн он:2019
  • Хуудасны тоо:64
  • Түлхүүр үг:авилга олон нийт ёс зүй
  • Үзсэн:821

Судалгааны агуулга

АГУУЛГА
Зураг болон Хүснэгтийн жагсаалт.................................................................. III
Судалгааны гол үр дүн......................................................................................V
Өмнөх үг............................................................................................................ VI
1. Судалгааны тухай.............................................................................. 1
2. Өгөгдөл цуглуулах............................................................................. 5
3. Авлигын өөрчлөлт............................................................................. 9
4. Авлигын эсрэг тэмцлийг хэн удирдан чиглүүлэх ёстой вэ?......... 15
5. Засгийн газрын үүрэг...................................................................... 21
6. Байгууллагууд ................................................................................. 29
7. Мэдээллийн сувгууд........................................................................ 33
8. Олон нийтийн санаа бодолд нөлөөлөгчид.................................... 39
9. Зарим үр дүнгүүд хүйсээр .............................................................. 43
10. Дүгнэлт............................................................................................. 49
Хавсралт............................................................................................................51
Хүснэгт 5.1. Улс төрчдийн рейтинг........................................................................................................27
Хүснэгт 6.1. 2019 оны 3 сарын төрийн байгууллагуудад итгэх итгэл.................................................30
Хүснэгт 6.2. Авлигад хамгийн их авсан 5 байгууллага.......................................................................31
Хүснэгт 6.3. Намуудын үнэлгээ..............................................................................................................32
Хүснэгт A: Түүврийн тархалт 2019......................................................................................................51
ЗУРАГ БОЛОН ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ
Зураг 2.1. Түүврийн хэмжээ .................................................................................................................7
Зураг 3.1. Манай улсад авлига түгээмэл үзэгдэл болсон...............................................................12
Зураг 3.2. Сүүлийн гурван сард өрхүүдийн өгсөн хээл хахуулийн давтамж..................................12
Зураг 3.3. Та дээд түвшний авлигын талаар хэр их олж сонсдог вэ? – (Байнга).
Таны гэр бүл сүүлийн гурван сард хээл хахууль өгсөн үү? – (Тийм)..............................13
Зураг 4.1. 2019 оны улс орны тулгамдсан асуудлууд......................................................................16
Зураг 4.2. Авлигатай тэмцэхэд хүчин чармайлт гаргах удирдагчид
(олон сонголттой асуулт 2006)..........................................................................................17
Зураг 4.3. Таны бодлоор авлигатай тэмцэх ажлыг хэн/ямар байгууллага удирдан
зохион байгуулах ёстой вэ? (2019, нэг сонголттой асуулт)............................................17
Зураг 4.4. Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааг та хэрхэн үнэлж байна вэ?
(2007 болон 2019)...............................................................................................................18
Зураг 4.5. Авлигатай тэмцэх газарт та хэр зэрэг итгэдэг вэ? 2019................................................19
Зураг 4.6. Та Авлигатай тэмцэх газар бие даасан, аль нэг улс төрийн хүчнээс хамааралгүй үйл
ажиллагаа явуулж чаддагт итгэдэг үү?...........................................................................19
Зураг 5.1. Дээд түвшиний авлигатай тэмцэх ажлыг хэн/ямар байгууллага удирдан
зохион байгуулах ёстой вэ?..............................................................................................22
Зураг 5.2 Цөөнгүй тооны улс төрчид авилгаас тодорхой ашиг хонжоо олдог учраас улс төрчдөд
бодит хэрэг дээрээ авилгатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл байдаггүй ................................22
Зураг 5.3. Авлигатай тэмцэх чиглэлээр Засгийн газрын амжилттай санаачилгууд.....................23
Зураг 5.4. Авлигатай тэмцэх чиглэлээр Засгийн газрын үр ашиггүй байгаа санаачилгууд.........24
Зураг 5.5. Авлига нь том бизнесээс илүү жижиг, дунд бизнест сөрөг нөлөө үзүүлдэг................25
Зураг 5.6. Одоогийн засгийн газар авлигатай тэмцэхэд өмнөх засагтайгаа харьцуулахад
хэр сайн ажиллана гэж бодож байна? ............................................................................26
Зураг 5.7. Монголд олон нийтийн дунд нэр хүндтэй хүмүүсээс авлигатай хамгийн их
тэмцдэг хүнийг та нэрлэнэ үү?..........................................................................................27
Зураг 7.1. Авлигын талаарх голлох мэдээллээ Та аль эх сурвалжаас авдаг вэ?..........................34
Зураг 7.3. Авлигын талаар мэдээлэл ил болгож дамжуулдаг телевизийн аль сувгийг та
хамгийн их үздэг вэ? (Үндсэн гурван суваг, боловсролын түвшингөөр).......................36
Зураг 8.1. Монголд авлигын талаар хамгийн тууштай үзэл бодлоо илэрхийлж ил тод бичдэг
сэтгүүлчийг та нэрлэнэ үү?...............................................................................................40
Зураг 8.2. Монголд авлигын талаар хамгийн тууштай үзэл бодлоо илэрхийлж ил тод бичдэг
сэтгүүлчийг та нэрлэнэ үү? (Хүйсээр)...............................................................................41
Зураг 8.3. Монголд авлигын талаар хамгийн тууштай үзэл бодлоо илэрхийлж ил тод бичдэг
сэтгүүлчийг та нэрлэнэ үү? (Насны бүлгээр)....................................................................41
Зураг 8.4. Монголд авлигын талаар хамгийн тууштай үзэл бодлоо илэрхийлж ил тод бичдэг
сэтгүүлчийг та нэрлэнэ үү? (Боловсролын түвшингөөр).................................................42
Зураг 9.1. Авлига манай улсад хэвийн үзэгдэл болсон...................................................................44
Зураг 9.2. Авлига таны хувийн амьдралд хэр зэрэг нөлөөлдөг вэ?...............................................45
Зураг 9.3. Авлигад хамгийн их автсан салбаруудын үнэлгээ (дунджаар)......................................45
Зураг 9.4. Таны бодлоор манай улсын нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн хувьд өнөөдөр
тулгамдаж буй хамгийн чухал асуудал юу вэ?................................................................46
Зураг 9.5. Таны бодлоор одоогийн Засгийн газар өмнөх Засгийн газартай харьцуулахад
авлигын асуудлыг хэр шийдэж байна вэ? ......................................................................47

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
SPEAK_survey_2019_mon.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай