image description

Монголчуудын соёл болон монгол хүний зан төлөвийг тодорхойлох судалгаа 2022

Үнэгүй
SICA LLC
“Эс Ай Си Эй” ХХК нь “Монголын нийгмийн үеийг тодорхойлох судалгаа”-ны дараагийн үе шат болох “Монголчуудын соёл болон монгол хүний зан төлөвийн судалгаа”-г 2021 онд хийж гүйцэтгэсэн. Энэ удаагийн судалгааг Hofstede Insights-ийн үндэсний “Соёлын 6 хэмжүүр” (The 6-D Model of national culture) загварыг ашиглан гүйцэтгэсэн бөгөөд тус байгууллагын мэргэшсэн зөвлөхийн багтай хамтран дүн шинжилгээг хийсэн нь давуу талтай юм.
 

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Бид хэн бэ? асуултад хариулж үндэстнийхээ давуу болон сул талыг тодорхойлох зорилгоор 2020-2030 оны хооронд цуврал судалгааны төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд 2020 онд “Монголын нийгмийн үеийг тодорхойлох” судалгаа, 2021-2022 онд “Монголчуудын соёл болон Монгол хүний зан төлөвийг тодорхойлох” судалгааг тус тус гүйцэтгэн олон нийтэд танилцуулаад байна.
 
Монголчуудын соёл, монгол хүний зан төлөвийг тодорхойлох зорилгоор “Эс Ай Си Эй” ХХК нь Hofstede Insights-ийн үндэсний “Соёлын 6 хэмжүүр” (The 6-D Model of national culture) загварыг ашиглан энэхүү судалгааг хийж гүйцэтгэсэн.  Тус судалгааг “Эс Ай Си Эй” ХХК-ийн 2020 онд хийж гүйцэтгэсэн “Монголын нийгмийн үеийг тодорхойлох судалгаа”-нд үндэслэсэн бөгөөд нийт хүн амын төлөөлөх чадвар, газарзүйн байршил, хүн ам зүйн үзүүлэлт зэргийг харгалзан 1500 иргэнийг судалгаанд хамруулсан. Hofstede Insights-ийн Доктор Минков нарын шинжээчид нь уг судалгаагаар монголчуудын соёлын 6 хэмжүүр (The 6-D Model of national culture)-ийг үнэлэхийн зэрэгцээ хувь хүний 5 шинж (The Big 5 personality factors)-ийг судалж, олон улсын эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд хэвлүүлэхээр ажиллаж байна.
Судалгааны үр дүнгээс харахад монголчууд төрийн шийдвэрийг дуулгавартай хүлээн авдаг бөгөөд хүчтэй, шийдэмгий төрийн удирдагчдыг хүлээдэг гэж хэлж болно. Тэд гэр бүл болоод овгийн чиг баримжаатай, гэр бүлийн гишүүдийн өмнө хариуцлагатай байж, гэр бүлийн хэрэгцээг өөрийн хэрэгцээнээс дээгүүр тавьдаг. Энэ нь тэднийг нийгмийн төлөө санаа тавьдаг, жендерийн үүрэг хариуцлагад уян хатан ханддаг болгодог. Монголчууд нэр төрөө илүү боддог, уламжлалт зан чанартай, нийгмийн үүргээ биелүүлж байгаа мэт харагдахыг хүсдэг байна.
​​​​​​
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ
СУДАЛГААНЫ БАГ
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
ЭС АЙ СИ ЭЙ (SICA) ХХК
HOFSTEDE INSIGHTS
ХУРААНГУЙ
ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
НЭГ. МОНГОЛЫН НИЙГМИЙН ҮЕИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА – 2020
ХОЁР. МОНГОЛЧУУДЫН СОЁЛ БОЛОН МОНГОЛ ХҮНИЙ ЗАН ТӨЛӨВИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА
2.1 СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ
2.2 МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ АРГА
2.3 CATI СУДАЛГАА
2.4 CAPI СУДАЛГАА
2.5 ТҮҮВРИЙН ХУВААРИЛАЛТ         
2.6 МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1.7 СУДАЛГААНЫ ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
ГУРАВ. HOFSTEDE INSIGHTS “СОЁЛЫН 6 ХЭМЖҮҮР” (THE 6-D MODEL OF NATIONAL CULTURE)
3.1 МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ СОЁЛЫН ХЭМЖҮҮР
3.2 POWER DISTANCE INDEX (PDI)
3.3 INDIVIDUALISM VS COLLECTIVISM (IDV)
3.4 MASCILINITY VS FEMININITY (MAS)
3.5 UNCERTAINTY AVOIDANCE INDEX (UAI)
3.6 LONG-TERM VS SHORT-TERM ORIENTATION (LTO)
3.7 INDULGENCE VS RESTRAINT (IVR)
ҮР ДҮН, МЭДЭЭЛЛИЙН ҮНЭН ЗӨВ БАЙДАЛ БА БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
СУДАЛГААНЫ ХҮРЭЭНД ХЭВЛЭГДЭХ НИЙТЛЭЛҮҮД
НОМ ЗҮЙ
 
Хүснэгт 1. Монголчуудын “Соёлын 6 хэмжүүр”-ийн судалгааны үр дүн
Хүснэгт 2. 5 стратегийн түншийн оноо 
Хүснэгт 3. Монгол Улс болон ижил төстэй оноотой зарим улсууд          
Хүснэгт 4. PDI оноо ойролцоо улсууд   
Хүснэгт 5. IDV оноо ойролцоо улсууд   
Хүснэгт 6. MAS  оноо ойролцоо улсууд
Хүснэгт 7. UAI оноо ойролцоо улсууд   
Хүснэгт 8. LTO оноо ойролцоо улсууд   
Хүснэгт 9. IVR оноо ойролцоо улсууд   
 
Зураг 1. Судалгааны бүс нутаг 
Зураг 2. Судалгааны төрөл        
Зураг 3. Монголчуудын соёлын 6 хэмжүүрийн оноо
Зураг 4. Монгол, Дани, Финланд болон Филиппин улсын оноо
Зураг 5. Хөрш улсуудын PDI оноо
Зураг 6. Хөрш улсуудын IDV оноо
Зураг 7. Хөрш улсуудын MAS оноо
Зураг 8. Хөрш улсуудын UIA оноо
Зураг 9. Хөрш улсуудын LTO оноо
Зураг 10. Хөрш улсуудын IVR оноо
 

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
Mongolian_Identity_Hofstede_x_SICA_1.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай