image description
 • Худалдах үнэ: 1,000,000₮
Сагсанд нэмэх

Улаанбаатар хотод амьдрах зорилгоор үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахаар төлөвлөж буй өрхүүдийн зан төлөвийн судалгаа

SICA LLC
Тоон болон чанарын судалгааны төрлүүдийг хослуулан ашиглаж гүйцэтгэсэн бөгөөд мэдээлэл цуглуулалтыг нүүр тулсан ярилцлагын аргаар болон утсаар судалгаа авах аргуудаар цуглуулсан. Тоон буюу түүвэр судалгаагаар амьдрах зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахаар тухайн цаг мөчид хайж буй болон ойрын 2 жилд худалдан авахаар төлөвлөж буй өрхүүд хамрагдсан бол чанарын судалгаагаар (фокус бүлгийн ярилцлага) сүүлийн 12 сарын хугацаанд амьдрах зориулалттай ҮХХ худалдан авсан өрхүүд хамрагдсан юм.

Судалгааны мэдээлэл

 • Ангилал:Барилга, үл хөдлөх хөрөнгө
 • Хамрах хүрээ:Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт амьдарч буй амьдрах зорилгоор үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахаар хайж буй, төлөвлөж буй нийт 550 өрхийн төлөөлөл
 • Нийтлэгдсэн он:2023
 • Хуудасны тоо:89
 • Түлхүүр үг:Үл хөдлөх хөрөнгө
 • Үзсэн:1197

Судалгааны агуулга

Амьдрах зориулалтаар үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах гэж буй болон ойрын 2 жилд худалдан авахаар сонирхож буй өрхүүдийн худалдан авалт хийх зан төлөвийг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго оршино. Энэхүү зорилгыг ханган ажиллахын тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Үүнд:
 • ҮХХ-ийн УБ хотын эрэлт
 • ҮХХ худалдан авах хугацаа, солих давтамж, зарцуулах боломжтой мөнгөн дүн, сонирхож буй байршил, талбайн хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт зэрэг өрхүүдийн зан төлөв
 • ҮХХ-ийн зуучлалын салбарын талаарх ойлголт
 • Барилгын болон борлуулалтын байгууллагын талаарх санаа бодол, анхаарах шаардлагатай зүйлс
ҮХХ худалдан авахаар хайж, төлөвлөж буй өрхүүдийн:
 • Сууцны талбайн хэмжээ
 • Сууц хоорондын шилжилт
 • Эрэлттэй ҮХХ-ийн төрөл
 • Худалдан авах боломжтой хугацаа
 • 1м.кв талбайд төлж чадах дээд, доод үнэ
 • Байршлын сонголт
 • Өрөөний зохион байгуулалт
 • Давхрын сонголт
 • Шалгуур үзүүлэлт зэрэг ҮХХ-тэй холбоотой бүхий л үзүүлэлтүүдийг оролцогчийн шинжээс хамааруулан тодорхойлсон болно.
АГУУЛГА
ГРАФИКИЙН ЖАГСААЛТ. 4
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ. 6
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ. 8
БҮЛЭГ 1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ.. 9
1.1        ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ. 9
1.2        СУДАЛГААНЫ АРГАЧЛАЛ.. 9
1.3        ТҮҮВРИЙН ХУВААРИЛАЛТ. 9
1.4        СУДАЛГААНД АШИГЛАСАН ПРОГРАММ ХАНГАМЖ... 10
1.5        ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЫ ХЯНАЛТЫН ҮЕ ШАТУУД.. 10
1.6        ТҮҮВЭР СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧДЫН ШИНЖ.. 11
1.7        ЧАНАРЫН СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧДЫН ШИНЖ.. 11
БҮЛЭГ 2. УБ ХОТЫН АМЬДРАХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ЭРЭЛТ. 13
2.1        УБ ХОТОД АМЬДАРЧ БУЙ ӨРХҮҮДИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ.. 13
2.1.1         УБ хотын хүн ам, өрхийн тоо. 13
2.1.2         УБ хотын хүн амын нягтаршил. 14
2.1.3         УБ хотын сууцны тоо, төрлөөр. 14
2.2        УБ ХОТЫН ӨРХҮҮДИЙН АМЬДРАХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮХХ-ИЙН ЭРЭЛТ. 14
2.2.1         Орон сууц худалдан авах өрхүүдийн ерөнхий шинж.. 15
2.2.2         Хашаа байшин худалдан авах өрхүүдийн ерөнхий шинж.. 17
2.2.3         Хаус худалдан авах өрхүүдийн ерөнхий шинж.. 17
2.3        ӨРХҮҮДИЙН АМЬДРАХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ҮХХ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАН ТӨЛӨВ.. 19
2.3.1         УБ хотын өрхүүдийн амьдрах сууцаа солих хугацаа. 19
2.3.2         Өрхүүдийн сууцаа худалдан авах төлбөрийн нөхцөл. 20
2.3.3         Өрхүүдийн амьдрах зориулалттай ҮХХ авахдаа анхаардаг шалгуур үзүүлэлтүүд  21
2.3.4         Өрхүүдийн худалдан авахаар төлөвлөж буй сууцны ашиглалтад орсон он. 25
2.3.5         Өрхүүдийн худалдан авахаар төлөвлөж буй сууцны тоглоомын талбай болон ногоон байгууламж.. 25
2.3.6         Өрхүүдийн амьдрах сууцаа сольж буй шалтгаан. 26
2.3.7         Өрхүүдийн амьдрах сууцны талаарх шийдвэр гаргалтад нөлөөлдөг оролцогч талууд  27
2.3.8         ҮХХ хайж буй мэдээллийн эх сурвалжууд. 27
2.3.9         ҮХХ худалдан авахдаа лам, бөө, үзмэрчид үзүүлдэг эсэх. 28
БҮЛЭГ 3. ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ӨРХҮҮДИЙН ЗАН ТӨЛӨВ.. 29
3.1        ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ӨРХҮҮДИЙН ЗАН ТӨЛӨВ.. 29
3.1.1         Талбайн хэмжээ, одоо амьдарч байгаа болон авахаар төлөвлөж буй сууцаар. 29
3.1.2         Өрөөний тоо, одоо амьдарч буй сууцаар. 31
3.1.3         Өрөөний тоо болон талбайн хэмжээн харьцуулалт. 32
3.1.4         Давхрын тоо, одоо амьдарч буй давхрын тоогоор. 32
3.1.5         Гал тогооны зохион байгуулалт, одоо амьдарч буй сууцаар. 33
3.1.6         Машинаа байрлуулах байдал, одоо амьдарч буй сууцаар. 34
3.1.7         Нэмэлт өрөө шаардлагатай эсэх. 35
3.1.8         Амьдрахаар төлөвлөж буй хугацаа, одоогийн сууцандаа амьдарч буй жил. 35
3.1.9         Одоогийн болон худалдан авахаар төлөвлөж буй сууцны төлбөрийн нөхцөл. 36
3.2        ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ӨРХҮҮДИЙН БАЙРШЛЫН СОНГОЛТ  37
3.2.1         Хан-Уул дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 40
3.2.2         Баянзүрх дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 40
3.2.3         Баянгол дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 41
3.2.4         Сүхбаатар дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 42
3.2.5         Сонгинохайрхан дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 43
3.2.6         Чингэлтэй дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 44
3.2.7         Өрхүүдийн 1 м.кв талбайд төлж чадах үнэ. 44
БҮЛЭГ 4. ХАШАА БАЙШИН ХУДАЛДАН АВАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ӨРХҮҮДИЙН ЗАН ТӨЛӨВ  46
4.1        ХАШАА БАЙШИН ХУДАЛДАН АВАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ӨРХҮҮДИЙН ЗАН ТӨЛӨВ   46
4.1.1         Талбайн хэмжээ, одоо амьдарч байгаа болон авахаар төлөвлөж буй сууцаар. 46
4.1.2         Өрөөний тоо, одоо амьдарч буй сууцаар. 47
4.1.3         Өрөөний тоо болон талбайн хэмжээн харьцуулалт, хашаа байшин. 48
4.1.4         Гал тогооны зохион байгуулалт, одоо амьдарч буй сууцаар. 49
4.1.5         Машинаа байрлуулах байдал, одоогийн байрлуулдаг хэлбэрээр. 50
4.1.6         Нэмэлт өрөө шаардлагатай эсэх. 50
4.1.7         Амьдрахаар төлөвлөж буй хугацаа, одоогийн сууцандаа амьдарч буй жилээр. 51
4.1.8         Одоогийн болон авахаар төлөвлөж буй сууцны төлбөрийн нөхцөл. 51
4.2        ХАШАА БАЙШИН ХУДАЛДАН АВАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ӨРХҮҮДИЙН байршлын сонголт  53
4.2.1         Сонгинохайрхан дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 54
4.2.2         Баянзүрх дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 55
4.2.3         Баянгол дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 56
4.2.4         Өрхүүдийн хашаа байшин авах боломжтой мөнгөн дүн. 57
БҮЛЭГ 5. ХАУС ХУДАЛДАН АВАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ӨРХҮҮДИЙН ЗАН ТӨЛӨВ.. 59
5.1        ХАУС ХУДАЛДАН АВАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ӨРХҮҮДИЙН ЗАН ТӨЛӨВ.. 59
5.1.1         Талбайн хэмжээ, одоо амьдарч байгаа болон авахаар төлөвлөж буй сууцаар. 59
5.1.2         Өрөөний тоо, одоо амьдарч буй сууцаар. 60
5.1.3         Өрөөний тоо болон талбайн хэмжээн харьцуулалт, хаус. 61
5.1.4         Гал тогооны зохион байгуулалт, одоо амьдарч буй сууцаар. 62
5.1.5         Машинаа байрлуулах байдал, одоо амьдарч буй сууцаар. 62
5.1.6         Нэмэлт өрөө шаардлагатай эсэх. 63
5.1.7         Амьдрахаар төлөвлөж буй хугацаа, одоогийн сууцандаа амьдарч буй жилээр. 64
5.1.8         Одоогийн болон худалдан авахаар төлөвлөж буй сууцны төлбөрийн нөхцөл. 65
5.2        ХАУС ХУДАЛДАН АВАХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ӨРХҮҮДИЙН байршлын сонголт. 67
5.2.1         Хан-Уул дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 68
5.2.2         Баянзүрх дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 69
5.2.3         Сонгинохайрхан дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 70
БҮЛЭГ 6. ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ЗУУЧЛАЛЫН ТАЛААРХ САНАА БОДОЛ.. 71
6.1        ҮХХ зуучлалын байгууллагаар үйлчлүүлсэн байдал. 71
6.1.1         ҮХХ зуучлалын байгууллагаас үйлчилгээ авсан эсэх. 71
6.1.2         ҮХХ зуучлалын байгууллагаас авсан үйлчилгээний төрөл. 71
6.2        авахаар төлөвлөж буй сууцаа үхх зуучлалын БАЙГУУЛЛАГААР зуучлуулах эсэх. 72
6.2.1         ҮХХ зуучлалын байгууллагаас үйлчилгээ авах эсэх. 72
6.2.2         ҮХХ зуучлалын байгууллагаас үйлчилгээ авах шалтгаан. 73
6.2.3         ҮХХ зуучлалын байгууллагаас үйлчилгээ авахгүй байх шалтгаан. 73
6.3        Зуучлалын БАЙГУУЛЛАГУУДЫН танигдсан байдал. 73
6.3.1         ҮХХ зуучлалын байгууллагуудын танигдсан байдал. 73
6.3.2         ҮХХ зуучлалын байгууллагуудыг сонсож байсан эсэх. 74
БҮЛЭГ 7. ЧАНАРЫН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН.. 76
БҮЛЭГ 8. ДҮГНЭЛТ. 83*

Хүснэгт 1. УБ хотын өрхийн тоо, дүүргээр. 13

Хүснэгт 2. УБ хотын хүн амын нягтаршил. 14
Хүснэгт 3. УБ хотын сууцны тоо, төрлөөр. 14
Хүснэгт 4. УБ хотын ҮХХ-ийн эрэлт, худалдан авах хугацаагаар. 15
Хүснэгт 5. УБ хотын ҮХХ-ийн эрэлт, одоо амьдарч буй сууцаар. 15
Хүснэгт 6. Орон сууц худалдан авахаар төлөвлөж буй өрхүүдийн ерөнхий шинж.. 16
Хүснэгт 7. Хашаа байшин худалдан авахаар төлөвлөж буй өрхүүдийн ерөнхий шинж.. 17
Хүснэгт 8. Хаус худалдан авахаар төлөвлөж буй өрхүүдийн ерөнхий шинж.. 18
Хүснэгт 9. Өрхүүдийн амьдрах сууцаа солих хугацаа. 19
Хүснэгт 10. Өрхүүдийн амьдрах сууцаа солих хугацаа, одоогийн сууцны төлбөрийн нөхцөлөөр  19
Хүснэгт 11. Өрхүүдийн сууцаа худалдан авах төлбөрийн нөхцөл. 20
Хүснэгт 12. Өрхүүдийн амьдрах сууцаа сольж буй шалтгаан. 26
Хүснэгт 13. Авахаар төлөвлөж буй талбайн хэмжээ, одоогийн сууцны талбайн хэмжээгээр. 30
Хүснэгт 14. Авахаар төлөвлөж буй сууцны талбайн хэмжээ, өрхийн орлогоор, статистик үзүүлэлтээр  30
Хүснэгт 15. Авахаар төлөвлөж буй өрөөний тоо, одоо амьдарч буй сууцны төрлөөр, орон сууц  31
Хүснэгт 16. Авахаар төлөвлөж буй болон одоогийн сууцны давхрын тоо, сууцны төрлөөр. 33
Хүснэгт 17. Одоогийн болон авахаар төлөвлөж буй сууцны гал тогооны зохион байгуулалт, сууцны төрлөөр, орон сууц. 34
Хүснэгт 18. Авахаар төлөвлөж буй сууцандаа машинаа байрлуулах байдал, одоогийн машин байрлуулалтаар, орон сууц. 34
Хүснэгт 19. Авахаар төлөвлөж буй сууцандаа амьдрах жил, одоогийн сууцандаа амьдарч буй жилээр, орон сууц. 36
Хүснэгт 20. Авахаар төлөвлөж буй сууцны төлбөрийн нөхцөл, одоогийн сууцны төлбөрийн нөхцөлөөр, орон сууц. 37
Хүснэгт 21. Авахаар төлөвлөж буй сууцны төлбөрийн нөхцөл, өрхийн орлогоор, орон сууц. 37
Хүснэгт 22. Хан-Уул дүүрэг дэх эрэлттэй байршлууд, орон сууцны хувьд. 40
Хүснэгт 23. Баянзүрх дүүргийн эрэлттэй байршлууд, орон сууцны хувьд. 40
Хүснэгт 24. Баянгол дүүргийн эрэлттэй байршлууд, орон сууцны хувьд. 41
Хүснэгт 25. Сүхбаатар дүүргийн эрэлттэй байршлууд, орон сууцны хувьд. 42
Хүснэгт 26. Сонгинохайрхан дүүргийн эрэлттэй байршлууд, орон сууцны хувьд. 43
Хүснэгт 27. Чингэлтэй дүүргийн эрэлттэй байршлууд, орон сууцны хувьд. 44
Хүснэгт 28. 1 м.кв талбайд төлөх боломжтой мөнгөн дүн, статистик үзүүлэлтээр. 45
Хүснэгт 29. Авахаар төлөвлөж буй талбайн хэмжээ, одоогийн сууцны талбайн хэмжээгээр, хашаа байшин. 47
Хүснэгт 30. Авахаар төлөвлөж буй сууцны талбайн хэмжээ, өрхийн орлогоор, статистик үзүүлэлтээр, хашаа байшин. 47
Хүснэгт 31. Авахаар төлөвлөж буй өрөөний тоо, одоо амьдарч буй сууцны төрлөөр, хашаа байшин  48
Хүснэгт 32. Гал тогооны зохион байгуулалт, одоогийн болон авахаар төлөвлөж буй сууцаар, хашаа байшин. 49
Хүснэгт 33. Авахаар төлөвлөж буй сууцандаа машинаа байрлуулах байдал, одоогийн машин байрлуулалтаар, хашаа байшин. 50
Хүснэгт 34. Авахаар төлөвлөж буй сууцандаа амьдрах жил, одоогийн сууцандаа амьдарч буй жилээр, хашаа байшин. 51
Хүснэгт 35. Авахаар төлөвлөж буй сууцны төлбөрийн нөхцөл, одоогийн сууцны төлбөрийн нөхцөлөөр, хашаа байшин. 52
Хүснэгт 36. Авахаар төлөвлөж буй сууцны төлбөрийн нөхцөл, өрхийн орлогоор, хашаа байшин  53
Хүснэгт 37. Сонгинохайрхан дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 54
Хүснэгт 38. Баянзүрх дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 55
Хүснэгт 39. Баянгол дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 56
Хүснэгт 40. Хашаа байшин худалдан авах боломжтой мөнгөн дүн, статистик үзүүлэлтээр. 57
Хүснэгт 41. Авахаар төлөвлөж буй талбайн хэмжээ, одоогийн сууцны талбайн хэмжээгээр, хаус  59
Хүснэгт 42. Авахаар төлөвлөж буй сууцны талбайн хэмжээ, өрхийн орлогоор, статистик үзүүлэлтээр, хаус. 60
Хүснэгт 43. Авахаар төлөвлөж буй өрөөний тоо, одоо амьдарч буй сууцны төрлөөр, хаус. 61
Хүснэгт 44. Одоогийн болон авахаар төлөвлөж буй сууцны гал тогооны зохион байгуулалт, сууцны төрлөөр, хаус. 62
Хүснэгт 45. Авахаар төлөвлөж буй сууцандаа машинаа байрлуулах байдал, одоогийн машин байрлуулалтаар, хаус. 63
Хүснэгт 46. Авахаар төлөвлөж буй сууцандаа амьдрах жил, одоогийн сууцандаа амьдарч буй жилээр, хаус. 64
Хүснэгт 47. Авахаар төлөвлөж буй сууцны төлбөрийн нөхцөл, одоогийн сууцны төлбөрийн нөхцөлөөр, хаус. 66
Хүснэгт 48. Авахаар төлөвлөж буй сууцны төлбөрийн нөхцөл, өрхийн орлогоор, хаус. 66
Хүснэгт 49. Хан-Уул дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 68
Хүснэгт 50. Баянзүрх дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 69
Хүснэгт 51. Сонгинохайрхан дүүрэгт авахаар төлөвлөж буй байршлууд. 70
Хүснэгт 52. Амьдрах зориулалттай ҮХХ худалдан авах явцад ҮХХ зуучлалын байгууллагатай хамтарсан эсэх. 80
Хүснэгт 53. ҮХХ зуучлалын байгууллагатай цаашид хамтрах эсэх. 81
 

График 1. Түүвэр судалгаанд оролцогчдын шинж, хүйсээр. 11

График 2. Түүвэр судалгаанд оролцогчдын шинж, өрхийн үзүүлэлтээр. 11
График 3. Чанарын судалгаанд оролцогчдын шинж, хүйсээр. 12
График 4. Чанарын судалгаанд оролцогчдын шинж, өрхийн үзүүлэлтээр. 12
График 5. УБ хотын ҮХХ-ийн эрэлт. 15
График 6. ҮХХ авахдаа анхаардаг шалгуур үзүүлэлтүүд, нийт түүврийн хувьд, индексээр, эрэмбээр  21
График 7. ҮХХ авахдаа анхаардаг шалгуур үзүүлэлтүүд, орон сууц худалдан авахаар төлөвлөж буй өрхүүдийн хувьд, индексээр, эрэмбээр. 22
График 8. ҮХХ авахдаа анхаардаг шалгуур үзүүлэлтүүд, хашаа байшин худалдан авахаар төлөвлөж буй өрхүүдийн хувьд, индексээр, эрэмбээр. 23
График 9. ҮХХ авахдаа анхаардаг шалгуур үзүүлэлтүүд, хаус худалдан авахаар төлөвлөж буй өрхүүдийн хувьд, индексээр, эрэмбээр. 24
График 10. Өрхүүдийн худалдан авахаар төлөвлөж буй сууцны ашиглалтад орсон он. 25
График 11. Өрхүүдийн худалдан авахаар төлөвлөж буй сууцны тоглоомын талбай. 25
График 12. Өрхүүдийн худалдан авахаар төлөвлөж буй сууцны ногоон байгууламж.. 26
График 13. Амьдрах сууцаа солих шийдвэр гаргалтад нөлөөлдөг хүмүүс. 27
График 14. Амьдрах сууцаа солих шийдвэр гаргалтад нөлөөлдөг хүчин зүйлс. 27
График 15. ҮХХ худалдан авахдаа хайдаг эх сурвалжууд. 28
График 16. ҮХХ худалдан авахдаа лам, бөө, үзмэрчид үзүүлж байсан эсэх. 28
График 17. Худалдан авахаар төлөвлөж буй сууцаа лам, бөө, үзмэрчид үзүүлэх эсэх. 28
График 18. Одоо амьдарч байгаа болон авахаар төлөвлөж буй сууцны талбайн хэмжээ, орон сууц  29
График 19. Авахаар төлөвлөж буй өрөөний тоо, орон сууц. 31
График 20. Авахаар төлөвлөж буй барилгын болон болон амьдрах давхрын тоо, орон сууц. 32
График 21. Гал тогооны зохион байгуулалт, одоогийн болон авахаар төлөвлөж буй сууцаар, орон сууц  33
График 22. Авахаар төлөвлөж буй болон одоогийн машин байрлуулалт, орон сууц. 34
График 23. Авахаар төлөвлөж байгаа болон одоо амьдарч буй сууцны нэмэлт өрөө, орон сууц  35
График 24. Одоогийн болон авахаар төлөвлөж буй сууцандаа амьдрах жил, орон сууц. 35
График 25. Одоогийн болон худалдан авахаар төлөвлөж буй сууцны төлбөрийн нөхцөл, орон сууц  36
График 26. Орон сууц худалдан авахаар төлөвлөж буй өрхүүдийн байршлын сонголт, бүсчлэлээр  39
График 27. Одоо амьдарч байгаа болон авахаар төлөвлөж буй сууцны талбайн хэмжээ, хашаа байшин  46
График 28. Авахаар төлөвлөж буй өрөөний тоо, хашаа байшин. 48
График 29. Авахаар төлөвлөж байгаа болон одоогийн сууцны гал тогооны зохион байгуулалт, хашаа байшин. 49
График 30. Авахаар төлөвлөж буй болон одоогийн машин байрлуулалт, хашаа байшин. 50
График 31. Авахаар төлөвлөж байгаа болон одоо амьдарч буй сууцны нэмэлт өрөө, хашаа байшин  50
График 32. Одоогийн болон авахаар төлөвлөж буй сууцандаа амьдрах жил, хашаа байшин. 51
График 33. Одоогийн болон худалдан авахаар төлөвлөж буй сууцны төлбөрийн нөхцөл, хашаа байшин  52
График 34. Хашаа байшин худалдан авахаар төлөвлөж буй өрхүүдийн байршлын сонголт. 53
График 35. Хашаа байшин худалдан авахаар сонирхож буй өрхүүдийн байршлын сонголт, бүсчлэлээр  54
График 36. Одоо амьдарч байгаа болон авахаар төлөвлөж буй сууцны талбайн хэмжээ, хаус  59
График 37. Авахаар төлөвлөж буй өрөөний тоо, хаус. 60
График 38. Гал тогооны зохион байгуулалт, одоогийн болон авахаар төлөвлөж буй сууцаар, хаус  62
График 39. Авахаар төлөвлөж буй болон одоогийн машин байрлуулалт, хаус. 63
График 40. Авахаар төлөвлөж байгаа болон одоо амьдарч буй сууцны нэмэлт өрөө, хаус. 64
График 41. Одоогийн болон авахаар төлөвлөж буй сууцандаа амьдрах жил, хаус. 64
График 42. Одоогийн болон худалдан авахаар төлөвлөж буй сууцны төлбөрийн нөхцөл, хаус  65
График 43. Хаус худалдан авахаар төлөвлөж буй байршил, бүсчлэлээр. 68
График 44. Өрхүүдийн үйлчилгээ авч байсан ҮХХ зуучлалын байгууллагууд. 71
График 45. Өрхүүдийн үйлчилгээ авч байсан ҮХХ зуучлалын төрлүүд. 71
График 46. Өрхүүд ҮХХ зуучлалын байгууллагаас үйлчилгээ авах эсэх. 72
График 47. Өрхүүд ҮХХ зуучлалын байгууллагаас үйлчилгээ авах эсэх, авахаар төлөвлөж буй сууцны төрлөөр. 72
График 48. Өрхүүд ҮХХ зуучлалын байгууллагаас үйлчилгээ авах шалтгаан. 73
График 49. Өрхүүд ҮХХ зуучлалын байгууллагаас үйлчилгээ авахгүй байх шалтгаан. 73
График 50. ҮХХ зуучлалын байгууллагуудын танигдсан байдал. 74
График 51. Дараах ҮХХ зуучлалын байгууллагуудыг сонсож байсан эсэх. 75
График 52. Өрхүүдийн үзмэрч, лам, бөөгөөс зөвлөгөө авсан байдал. 78
График 53. Өрхүүдийн мэдээллийн эх сурвалжуудын хандлага. 79
 

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
Datamon_Households_behavior_2023.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

 • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай