image description
  • Худалдах үнэ: 900,000₮
Сагсанд нэмэх

Кофены импортын зах зээл, хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа

SICA LLC
Кофе нь манай улсын иргэдийн хувьд өдөр тутмын хэрэгцээ болох хандлага хугацаа өнгөрөх тусам өсөж байгаа бөгөөд энэ салбарт ч үйл ажиллагаа явуулах байгууллагуудын тоо өсөн нэмэгдэж зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдал, хэрэглэгчдийн зан төлөвийг тодорхойлох хэрэгцээ шаардлага гарч байна. Ийнхүү судалгааны баг нь кофены импортын судалгааг гүйцэтгэхийн сацуу монгол орон даяар тархан суурьшиж буй иргэдийг судалгаанд хамруулж тэдгээрийн кофены хэрэглээн дэх зан төлөв мөн кофе шопоор үйлчлүүлэх зан төлөвийг тус тус судалж, үр дүнг боловсрууллаа. 

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Монгол Улсын кофены салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал болон Монголчуудын кофе хэрэглэх зан төлөв, бүтээгдэхүүний импортын зах зээлийг судлах, тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд энэхүү судалгааны үндсэн зорилго оршино.
Үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүллээ. Үүнд:
  • Кофены гадаад, дотоод зах зээлийн судалгаа,
  • Монголчуудын кофены хэрэглээн дэх зан төлөв,
  • Кофе шопоор үйлчлүүлэгчдийн зан төлөв,
  • Монгол Улсад орж ирж буй кофены импортын судалгаа,
  • Салбарын зах зээлийн таамаглал.
Манай улсын кофены салбар нь олон улсын хөгжилтэй харьцуулахад харьцангуй сүүлд нэвтэрсэн ч сүүлийн жилүүдэд хурдацтай өсөж байна. Цаг агаарын эрс тэс бүсэд оршдогтой холбоотойгоор зах зээлийн нийлүүлэлтийг бүрэн импортын бүтээгдэхүүн, түүхий эдээр хангаж байгаа бөгөөд үүнийгээ дагаад гадаад худалдаа ч өргөжин тэлж байна. Харин энэ салбарын эрэлтийг кофе шопууд, шингэн хүнсний үйлдвэрүүд, өргөн хэрэглээний барааны супермаркет, сүлжээ дэлгүүрүүд, хувь хүмүүс, бусад ААН-үүд гэх мэт өргөн хүрээнд үүсгэдэг.

2021 онд манай улс 43.0 орчим тэрбум төгрөгийн кофены гадаад худалдаа хийсэн нь 2020 оныхоос 32.0 хувиар, 2015 оныхоос 130 орчим хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Уг 43.0 орчим тэрбум төгрөгийн гадаад худалдааг нийт 170 орчим ААН, хувь хүн 60 орчим нэр төрлийн чанадаг кофе, инстант кофенуудыг 26 гадаад оронтой хийсэн байна.
Нийт кофены импортын 78.7 хувь буюу 33.5 тэрбум төгрөгийг  инстант кофе, 21.3 хувь буюу 9 орчим тэрбум төгрөгийг чанадаг кофе эзэлж байна. Уг чанадаг кофены импорт нь 2020 оныхоос 56.5 орчим хувиар өссөн үзүүлэлт юм.

Улсын хэмжээнд кофены эрэлт үүсгэж буй иргэдийн дийлэнх нь 20-39 насны, ажил эрхэлдэг иргэд байгаа бөгөөд тэдэнд ажлын өдрийн өглөөг эрч хүчтэй эхлүүлэх, өдрийн цагт энергиэ сэлбэх, нойроо сэргээх зэрэг хэрэгцээ гардаг байна. Нийт кофе хэрэглэдэг иргэдийн 50.9 хувь нь инстант кофе, 46.5 хувь нь чанадаг кофе, 2.6 хувь нь дрип болон дүрдэг кофе хэрэглэдэг гэсэн бөгөөд иргэдийг амьдарч буй байршлаар нь задлан харвал кофены хэрэглээ харилцан адилгүй байлаа. Нийслэл хотод амьдардаг иргэдийн дийлэнх буюу 56.1 хувь нь чанадаг кофе ууж байгаа бол орон нутагт амьдардаг иргэдийн дийлэнх нь буюу 73.3 хувь нь инстант кофе ууж хэрэглэж байна.
 
АГУУЛГА.. 1
ЗУРАГ, ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ. 2
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ. 6
ХУРААНГУЙ.. 7
БҮЛЭГ НЭГ. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ.. 8
1.1 Зорилго, зорилт. 8
1.2 Хамрах хүрээ. 8
1.3 Судалгааны төрөл. 8
1.3.1 Хоёрдогч мэдээллийн судалгаа. 9
1.3.2 Тоон судалгаа. 9
1.4 Бүтээгдэхүүний ангиллын тайлбар. 11
БҮЛЭГ ХОЁР. КОФЕНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ.. 12
2.1 Гадаад зах зээлийн тойм.. 12
2.2 Дотоод зах зээлийн тойм.. 14
БҮЛЭГ ГУРАВ. КОФЕ ХЭРЭГЛЭГЧИД БОЛОН КОФЕ ШОПООР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЗАН ТӨЛӨВ   16
3.1 Судалгаанд оролцогчдын шинж.. 16
3.2 Кофе хэрэглэгчдийн зан төлөв. 18
3.2.1 Инстант кофе хэрэглэгчдийн зан төлөв. 20
3.2.2 Чанадаг кофе хэрэглэгчдийн зан төлөв. 21
3.3.3 Дрип болон дүрдэг кофе хэрэглэгчдийн зан төлөв. 22
3.3 Кофе шопоор үйлчлүүлэгчдийн зан төлөв. 23
3.3.1 Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж.. 25
3.3.2 Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл. 27
3.3.3 Үйлчлүүлдэг кофе шоп. 30
3.3.4 Кофе шопоор үйлчлүүлэхдээ зарцуулж буй мөнгөн дүн. 31
БҮЛЭГ ДӨРӨВ. КОФЕНЫ ИМПОРТЫН СУДАЛГАА.. 33
4.1 Кофены импортын ерөнхий мэдээлэл. 33
4.2 Кофены төрөл ангилал. 36
4.3 Чанадаг кофены импортын мэдээлэл. 38
4.3.1 Үрлэн кофены импортын мэдээлэл. 41
4.3.2 Нунтаг кофены импортын мэдээлэл. 45
4.3.3 Капсул/под кофены импортын мэдээлэл. 46
4.3.4 Дрип болон дүрдэг кофены импортын мэдээлэл. 48
4.4 Инстант кофены импортын мэдээлэл. 50
4.4.1 Найруулдаг кофены импортын мэдээлэл. 54
4.4.2 Шингэн кофены импортын мэдээлэл. 55
БҮЛЭГ ТАВ. КОФЕНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТААМАГЛАЛ, ТООЦОО.. 57
БҮЛЭГ ЗУРГАА. ДҮГНЭЛТ. 59
ЭХ СУРВАЛЖ    63
 

 
Хүснэгт 1. Түүврийн хэмжээ      10
Хүснэгт 2. Инстант кофенд зарцуулж буй мөнгөн дүнгийн үзүүлэлтүүд              20
Хүснэгт 3. Чанадаг кофенд зарцуулж буй мөнгөн дүнгийн үзүүлэлтүүд              21
Хүснэгт 4. Дрип болон дүрдэг кофенд зарцуулж буй мөнгөн дүнгийн үзүүлэлтүүд       22
Хүснэгт 5. Үйлчлүүлэгчдийн кофе шоп орох давтамж, кофе шопоор     30
Хүснэгт 6. Кофе шопын сарын зарцуулалт         31
Хүснэгт 7. Кофе шопын сарын зарцуулалт, байршлаар 31
Хүснэгт 8. Кофе шопын сарын зарцуулалт, насаар         31
Хүснэгт 9. Кофе шопын сарын зарцуулалт, хүйсээр       31
Хүснэгт 10. Кофе шопын сарын зарцуулалт, ажил эрхлэлтийн байдлаар            32
Хүснэгт 11. Кофе шопын сарын зарцуулалт, орлогоор 32
Хүснэгт 12. 2021 оны кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар           35
Хүснэгт 13. 2021 оны чанадаг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар         38
Хүснэгт 14. 2021 оны чанадаг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар      39
Хүснэгт 15. 2021 оны үрлэн кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар             41
Хүснэгт 16. 2021 оны үрлэн кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар           41
Хүснэгт 17. 2021 оны түүхий кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар            43
Хүснэгт 18. 2021 оны түүхий кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар         44
Хүснэгт 19. 2021 оны хуурсан кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар         44
Хүснэгт 20. 2021 оны хуурсан кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар       45
Хүснэгт 21. 2021 оны нунтаг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар            45
Хүснэгт 22. 2021 оны нунтаг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар         46
Хүснэгт 23. 2021 оны капсул/под кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар  46
Хүснэгт 24. 2021 оны капсул/под кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар               47
Хүснэгт 25. 2021 оны капсул/под кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, брэндээр            47
Хүснэгт 26. 2021 оны дрип болон дүрдэг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар  48
Хүснэгт 27. 2021 оны дрип болон дүрдэг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар                48
Хүснэгт 28. 2021 оны дрип болон дүрдэг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, брэндээр            49
Хүснэгт 29. Дрип болон дүрдэг кофе импортлогч, импортолсон брэндээр, 2021 оны мөнгөн дүнгээр, сая төгрөгөөр           49
Хүснэгт 30. 2021 оны инстант кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар         50
Хүснэгт 31. 2021 оны инстант кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар       51
Хүснэгт 32. 2021 оны инстант кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, брэндээр    51
Хүснэгт 33. Топ 7 инстант кофе импортлогч, импортолсон брэндээр, 2021 оны мөнгөн дүнгээр, сая төгрөгөөр                52
Хүснэгт 34. 2021 оны найруулдаг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар  54
Хүснэгт 35. 2021 оны найруулдаг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ,  импортлогч кампаниар              55
Хүснэгт 36. Топ 10 найруулдаг кофе импортлогч, импортолсон брэндээр, 2021 оны мөнгөн дүнд эзлэх хувиар                55
Хүснэгт 37. 2021 оны шингэн кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар          55
Хүснэгт 38. 2021 оны шингэн кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар       56
Хүснэгт 39. Шингэн кофе импортлогч, импортолсон брэндээр, 2021 оны мөнгөн дүнгээр, сая төгрөгөөр         56
Хүснэгт 40. Кофены зах зээлийн таамаглал       57
Зураг 1. Зах зээлийн зураглал  8
Зураг 2. Зах зээлийн судалгаанд ашиглагдсан судалгааны төрлүүд      9
Зураг 3. Импортын тоон мэдээллийн шинжилгээний арга зүй 9
Зураг 4. Судалгааны хамрах хүрээ         10
Зураг 5. Кофены төрөл, ангиллын зураглал       11
Зураг 6. Дэлхийд кофены үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч 10 улс, биет хэмжээнд эзлэх хувиар, 2020 он       12
Зураг 7. Дэлхийд кофены үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч 10 улс, сая 60 кг шуудайгаар, 2020 он      12
Зураг 8. Дэлхийд кофены хэрэглээгээр тэргүүлэгч 10 улс, нэг хүнд ногдох кг-аар, 2020 он         13
Зураг 9. Дэлхий дахины кофены хэрэглээ, сая 60 кг шуудайгаар, 2012-2020 он               13
Зураг 10. Дэлхийд тэргүүлэгч кофены брэндүүд, орлогын хэмжээгээр, тэрбум доллароор, 2020 он     13
Зураг 11. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй кафе, кофе шопын тоо             14
Зураг 12. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй кафе, кофе шопын тоо, дүүргээр        14
Зураг 13. Нийтийн хоолны салбарын орлого, сүүлийн 10 жилээр, тэрбум төгрөгөөр   15
Зураг 14. Судалгаанд оролцогчдын байршил   16
Зураг 15. Судалгаанд оролцогчдын нас               16
Зураг 16. Судалгаанд оролцогчдын хүйс             17
Зураг 17. Судалгаанд оролцогчдын ажил эрхлэлтийн байдал 17
Зураг 18. Судалгаанд оролцогчдын орлогын хэмжээ   17
Зураг 19. Иргэдийн голчлон хэрэглэдэг кофены төрөл 18
Зураг 20. Иргэдийн голчлон хэрэглэдэг кофены төрөл, байршлаар      18
Зураг 21. Иргэдийн голчлон хэрэглэдэг кофены төрөл, насаар 18
Зураг 22. Иргэдийн голчлон хэрэглэдэг кофены төрөл, хүйсээр              19
Зураг 23. Иргэдийн голчлон хэрэглэдэг кофены төрөл, ажил эрхлэлтийн байдлаар     19
Зураг 24. Иргэдийн голчлон хэрэглэдэг кофены төрөл, орлогоор          19
Зураг 25. Инстант кофены хэрэглээний давтамж            20
Зураг 26. Инстант кофе, брэндээр          20
Зураг 27. Чанадаг кофены хэрэглээний давтамж            21
Зураг 28. Чанадаг кофе, брэндээр          21
Зураг 29. Дрип болон дүрдэг кофены хэрэглээний давтамж    22
Зураг 30. Дрип болон дүрдэг кофе, брэндээр  22
Зураг 31. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг эсэх           23
Зураг 32. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг эсэх, байршлаар 23
Зураг 33. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг эсэх, насаар           23
Зураг 34. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг эсэх, хүйсээр         24
Зураг 35. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг эсэх, ажил эрхлэлтийн байдлаар 24
Зураг 36. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг эсэх, орлогоор     24
Зураг 37. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж  25
Зураг 38. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж, байршлаар        25
Зураг 39. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж, насаар 26
Зураг 40. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж, хүйсээр               26
Зураг 41. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж, ажил эрхлэлтийн байдлаар      26
Зураг 42. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж, орлогоор           27
Зураг 43. Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл              27
Зураг 44. Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл, байршлаар    28
Зураг 45. Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл, насаар             28
Зураг 46. Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл, хүйсээр           28
Зураг 47. Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл, ажил эрхлэлтийн байдлаар  29
Зураг 48. Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл, орлогоор        29
Зураг 49. Сонгон үйлчлүүлдэг кофе шоп             30
Зураг 50. Кофе шопын сарын зарцуулалт, сарын дунджаар, орлогоор 32
Зураг 51. 2019-2021 оны кофены импортын мөнгөн дүн, сая төгрөгөөр             33
Зураг 52. 2019-2021 оны кофены импортын биет хэмжээ, тоо ширхгээр            33
Зураг 53. 2019-2021 оны кофены импорт, сараар, мөнгөн дүнгээр       34
Зураг 54. 2019-2021 оны кофены импорт, сараар, биет хэмжээгээр     34
Зураг 55. Кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь, илгээгч улсаар  35
Зураг 56. Кофены импортын биет хэмжээнд эзлэх хувь, илгээгч улсаар             35
Зураг 57. 2019-2021 оны кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь, кофены төрөл ангиллаар            36
Зураг 58. 2019-2021 оны кофены импортын биет хэмжээнд эзлэх хувь, кофены төрөл ангиллаар        37
Зураг 59. 2019-2021 оны кофены импортын мөнгөн дүн, кофены төрлөөр, сая төгрөгөөр        37
Зураг 60. 2019-2021 оны кофены импортын хэмжээ, кофены төрлөөр, тонноор            37
Зураг 61. Чанадаг кофены 2021 оны импортын мэдээлэл         38
Зураг 62. 2021 оны чанадаг кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь, импортлогч компаниар         39
Зураг 63. 2019-2021 оны чанадаг кофены импортын мэдээлэл, чанадаг кофены төрлөөр        40
Зураг 64. 2021 онд импортлогдсон чанадаг кофены мөнгөн дүн, чанадаг кофены төрлөөр, сая төгрөгөөр      40
Зураг 65. 2021 онд импортлогдсон чанадаг кофены биет хэмжээ, чанадаг кофены төрлөөр, тонноор 41
Зураг 66. 2019-2021 оны үрлэн кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь, үрлэн кофены төрлөөр   42
Зураг 67. 2019-2021 оны үрлэн кофены импортын мөнгөн дүн, үрлэн кофены төрлөөр, сая төгрөгөөр              43
Зураг 68. 2019-2021 оны үрлэн кофены импортын биет хэмжээ, үрлэн кофены төрлөөр, тонноор       43
Зураг 69. Инстант кофены 2021 оны импортын мэдээлэл          50
Зураг 70. 2021 оны инстант кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь, илгээгч улсаар             50
Зураг 71. 2019-2021 оны найруулдаг болон шингэн кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь            53
Зураг 72. 2019-2021 оны найруулдаг болон шингэн кофены импортын биет хэмжээнд эзлэх хувь       53
Зураг 73. 2019-2021 оны найруулдаг болон шингэн кофены импортын мэдээлэл        53
Зураг 74. 2021 оны найруулдаг кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь, илгээгч улсаар     54

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
DATAMON_Coffee_market_Consumer_behaviour_report_2022_tAPD56D.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай