image description
  • Худалдах үнэ: 500,000₮
Сагсанд нэмэх

Кофены импортын зах зээлийн судалгаа

SICA LLC

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Кофены гадаад, дотоод зах зээлийн тойм болон Монгол Улсад хийгдсэн бүтээгдэхүүний импортын зах зээлийг судлах, тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд энэхүү судалгааны үндсэн зорилго оршино.
Үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүллээ. Үүнд:
  • Кофены гадаад, дотоод зах зээлийн судалгаа,
  • Монгол Улсад орж ирж буй кофены импортын судалгаа.
Манай улсын кофены салбар нь олон улсын хөгжилтэй харьцуулахад харьцангуй сүүлд нэвтэрсэн ч сүүлийн жилүүдэд хурдацтай өсөж байна. Цаг агаарын эрс тэс бүсэд оршдогтой холбоотойгоор зах зээлийн нийлүүлэлтийг бүрэн импортын бүтээгдэхүүн, түүхий эдээр хангаж байгаа бөгөөд үүнийгээ дагаад гадаад худалдаа ч өргөжин тэлж байна. Харин энэ салбарын эрэлтийг кофе шопууд, шингэн хүнсний үйлдвэрүүд, өргөн хэрэглээний барааны супермаркет, сүлжээ дэлгүүрүүд, хувь хүмүүс, бусад ААН-үүд гэх мэт өргөн хүрээнд үүсгэдэг.

2021 онд манай улс 43.0 орчим тэрбум төгрөгийн кофены гадаад худалдаа хийсэн нь 2020 оныхоос 32.0 хувиар, 2015 оныхоос 130 орчим хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Уг 43.0 орчим тэрбум төгрөгийн гадаад худалдааг нийт 170 орчим ААН, хувь хүн 60 орчим нэр төрлийн чанадаг кофе, инстант кофенуудыг 26 гадаад оронтой хийсэн байна.
Нийт кофены импортын 78.7 хувь буюу 33.5 тэрбум төгрөгийг  инстант кофе, 21.3 хувь буюу 9 орчим тэрбум төгрөгийг чанадаг кофе эзэлж байна. Уг чанадаг кофены импорт нь 2020 оныхоос 56.5 орчим хувиар өссөн үзүүлэлт юм.
АГУУЛГА              1
ЗУРАГ, ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ              2
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ               5
ХУРААНГУЙ       6
БҮЛЭГ НЭГ. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ       7
1.1 Зорилго, зорилт       7
1.2 Хамрах хүрээ            7
1.3 Судалгааны төрөл  7
1.3.1 Хоёрдогч мэдээллийн судалгаа   8
1.4 Бүтээгдэхүүний ангиллын тайлбар 8
БҮЛЭГ ХОЁР. КОФЕНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ      10
2.1 Гадаад зах зээлийн тойм     10
2.2 Дотоод зах зээлийн тойм    12
БҮЛЭГ ГУРАВ. КОФЕНЫ ИМПОРТЫН СУДАЛГАА              14
3.1 Кофены импортын ерөнхий мэдээлэл         14
3.2 Кофены төрөл ангилал         17
3.3 Чанадаг кофены импортын мэдээлэл          19
3.3.1 Үрлэн кофены импортын мэдээлэл           22
3.3.2 Нунтаг кофены импортын мэдээлэл         26
3.3.3 Капсул/под кофены импортын мэдээлэл 27
3.3.4 Дрип болон дүрдэг кофены импортын мэдээлэл 29
3.4 Инстант кофены импортын мэдээлэл          31
3.4.1 Найруулдаг кофены импортын мэдээлэл               35
3.4.2 Шингэн кофены импортын мэдээлэл       36
БҮЛЭГ ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ              38
ЭХ СУРВАЛЖ     40
 
Хүснэгт 1. 2021 оны кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар             16
Хүснэгт 2. 2021 оны чанадаг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар            19
Хүснэгт 3. 2021 оны чанадаг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар         20
Хүснэгт 4. 2021 оны үрлэн кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар 22
Хүснэгт 5. 2021 оны үрлэн кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар             22
Хүснэгт 6. 2021 оны түүхий кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар              24
Хүснэгт 7. 2021 оны түүхий кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар           25
Хүснэгт 8. 2021 оны хуурсан кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар            25
Хүснэгт 9. 2021 оны хуурсан кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар         26
Хүснэгт 10. 2021 оны нунтаг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар            26
Хүснэгт 11. 2021 оны нунтаг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар         27
Хүснэгт 12. 2021 оны капсул/под кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар  27
Хүснэгт 13. 2021 оны капсул/под кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар               28
Хүснэгт 14. 2021 оны капсул/под кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, брэндээр            28
Хүснэгт 15. 2021 оны дрип болон дүрдэг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар  29
Хүснэгт 16. 2021 оны дрип болон дүрдэг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар                29
Хүснэгт 17. 2021 оны дрип болон дүрдэг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, брэндээр            30
Хүснэгт 18. Дрип болон дүрдэг кофе импортлогч, импортолсон брэндээр, 2021 оны мөнгөн дүнгээр, сая төгрөгөөр           30
Хүснэгт 19. 2021 оны инстант кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар         31
Хүснэгт 20. 2021 оны инстант кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар       32
Хүснэгт 21. 2021 оны инстант кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, брэндээр    32
Хүснэгт 22. Топ 7 инстант кофе импортлогч, импортолсон брэндээр, 2021 оны мөнгөн дүнгээр, сая төгрөгөөр                33
Хүснэгт 23. 2021 оны найруулдаг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар  35
Хүснэгт 24. 2021 оны найруулдаг кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ,  импортлогч кампаниар              36
Хүснэгт 25. Топ 10 найруулдаг кофе импортлогч, импортолсон брэндээр, 2021 оны мөнгөн дүнд эзлэх хувиар                36
Хүснэгт 26. 2021 оны шингэн кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, илгээгч улсаар          36
Хүснэгт 27. 2021 оны шингэн кофены импортын мэдээлэл, нэгжийн үнэ, импортлогч компаниар       37
Хүснэгт 28. Шингэн кофе импортлогч, импортолсон брэндээр, 2021 оны мөнгөн дүнгээр, сая төгрөгөөр         37
Зураг 1. Зах зээлийн зураглал  7
Зураг 2. Зах зээлийн судалгаанд ашиглагдсан судалгааны төрлүүд      8
Зураг 3. Импортын тоон мэдээллийн шинжилгээний арга зүй 8
Зураг 4. Кофены төрөл, ангиллын зураглал       9
Зураг 5. Дэлхийд кофены үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч 10 улс, биет хэмжээнд эзлэх хувиар, 2020 он       10
Зураг 6. Дэлхийд кофены үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч 10 улс, сая 60 кг шуудайгаар, 2020 он      10
Зураг 7. Дэлхийд кофены хэрэглээгээр тэргүүлэгч 10 улс, нэг хүнд ногдох кг-аар, 2020 он         11
Зураг 8. Дэлхий дахины кофены хэрэглээ, сая 60 кг шуудайгаар, 2012-2020 он               11
Зураг 9. Дэлхийд тэргүүлэгч кофены брэндүүд, орлогын хэмжээгээр, тэрбум доллароор, 2020 он       11
Зураг 10. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй кафе, кофе шопын тоо             12
Зураг 11. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй кафе, кофе шопын тоо, дүүргээр        12
Зураг 12. Нийтийн хоолны салбарын орлого, сүүлийн 10 жилээр, тэрбум төгрөгөөр   13
Зураг 13. 2019-2021 оны кофены импортын мөнгөн дүн, сая төгрөгөөр             14
Зураг 14. 2019-2021 оны кофены импортын биет хэмжээ, тоо ширхгээр            14
Зураг 15. 2019-2021 оны кофены импорт, сараар, сая төгрөгөөр           15
Зураг 16. 2019-2021 оны кофены импорт, сараар, тонноор       15
Зураг 17. Кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь, илгээгч улсаар  16
Зураг 18. Кофены импортын биет хэмжээнд эзлэх хувь, илгээгч улсаар             16
Зураг 19. 2019-2021 оны кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь, кофены төрөл ангиллаар            17
Зураг 20. 2019-2021 оны кофены импортын биет хэмжээнд эзлэх хувь, кофены төрөл ангиллаар        18
Зураг 21. 2019-2021 оны кофены импортын мөнгөн дүн, кофены төрлөөр, сая төгрөгөөр        18
Зураг 22. 2019-2021 оны кофены импортын хэмжээ, кофены төрлөөр, тонноор            18
Зураг 23. Чанадаг кофены 2021 оны импортын мэдээлэл         19
Зураг 24. 2021 оны чанадаг кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь, импортлогч компаниар         20
Зураг 25. 2019-2021 оны чанадаг кофены импортын мэдээлэл, чанадаг кофены төрлөөр        21
Зураг 26. 2021 онд импортлогдсон чанадаг кофены мөнгөн дүн, чанадаг кофены төрлөөр, сая төгрөгөөр      21
Зураг 27. 2021 онд импортлогдсон чанадаг кофены биет хэмжээ, чанадаг кофены төрлөөр, тонноор 22
Зураг 28. 2019-2021 оны үрлэн кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь, үрлэн кофены төрлөөр   23
Зураг 29. 2019-2021 оны үрлэн кофены импортын мөнгөн дүн, үрлэн кофены төрлөөр, сая төгрөгөөр              24
Зураг 30. 2019-2021 оны үрлэн кофены импортын биет хэмжээ, үрлэн кофены төрлөөр, тонноор       24
Зураг 31. Инстант кофены 2021 оны импортын мэдээлэл          31
Зураг 32. 2021 оны инстант кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь, илгээгч улсаар             31
Зураг 33. 2019-2021 оны найруулдаг болон шингэн кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь            34
Зураг 34. 2019-2021 оны найруулдаг болон шингэн кофены импортын биет хэмжээнд эзлэх хувь       34
Зураг 35. 2019-2021 оны найруулдаг болон шингэн кофены импортын мэдээлэл        34
Зураг 36. 2021 оны найруулдаг кофены импортын мөнгөн дүнд эзлэх хувь, илгээгч улсаар     35

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
Datamon_Coffee_market_report_2022.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай