image description
  • Худалдах үнэ: 500,000₮
Сагсанд нэмэх

Кофе хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа

SICA LLC

Судалгааны мэдээлэл

Судалгааны агуулга

Монгол Улсын кофены салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, Монголчуудын кофе хэрэглэх зан төлөв болон кофе шопоор үйлчлүүлдэг зан төлөвийг судлах, үр дүнд дүн шинжилгээ хийхэд энэхүү судалгааны үндсэн зорилго оршино.
Үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүллээ. Үүнд:
  • Кофены гадаад, дотоод зах зээлийн судалгаа,
  • Монголчуудын кофены хэрэглээн дэх зан төлөв,
  • Кофе шопоор үйлчлүүлэгчдийн зан төлөв,
  • Салбарын зах зээлийн таамаглал.
Манай улсын кофены салбар нь олон улсын хөгжилтэй харьцуулахад харьцангуй сүүлд нэвтэрсэн ч сүүлийн жилүүдэд хурдацтай өсөж байна. Цаг агаарын эрс тэс бүсэд оршдогтой холбоотойгоор зах зээлийн нийлүүлэлтийг бүрэн импортын бүтээгдэхүүн, түүхий эдээр хангаж байгаа бөгөөд үүнийгээ дагаад гадаад худалдаа ч өргөжин тэлж байна. Харин энэ салбарын эрэлтийг кофе шопууд, шингэн хүнсний үйлдвэрүүд, өргөн хэрэглээний барааны супермаркет, сүлжээ дэлгүүрүүд, хувь хүмүүс, бусад ААН-үүд гэх мэт өргөн хүрээнд үүсгэдэг.

Улсын хэмжээнд кофены эрэлт үүсгэж буй иргэдийн дийлэнх нь 20-39 насны, ажил эрхэлдэг иргэд байгаа бөгөөд тэдэнд ажлын өдрийн өглөөг эрч хүчтэй эхлүүлэх, өдрийн цагт энергиэ сэлбэх, нойроо сэргээх зэрэг хэрэгцээ гардаг байна. Нийт кофе хэрэглэдэг иргэдийн 50.9 хувь нь инстант кофе, 46.5 хувь нь чанадаг кофе, 2.6 хувь нь дрип болон дүрдэг кофе хэрэглэдэг гэсэн бөгөөд иргэдийг амьдарч буй байршлаар нь задлан харвал кофены хэрэглээ харилцан адилгүй байлаа. Нийслэл хотод амьдардаг иргэдийн дийлэнх буюу 56.1 хувь нь чанадаг кофе ууж байгаа бол орон нутагт амьдардаг иргэдийн дийлэнх нь буюу 73.3 хувь нь инстант кофе ууж хэрэглэж байна.
АГУУЛГА              1
ЗУРАГ, ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ              2
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ               4
ХУРААНГУЙ       5
БҮЛЭГ НЭГ. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ       6
1.1 Зорилго, зорилт       6
1.2 Хамрах хүрээ            6
1.3 Судалгааны төрөл  6
1.3.1 Хоёрдогч мэдээллийн судалгаа   7
1.3.2 Тоон судалгаа       7
1.4 Бүтээгдэхүүний ангиллын тайлбар 9
БҮЛЭГ ХОЁР. КОФЕНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ      10
2.1 Гадаад зах зээлийн тойм     10
2.2 Дотоод зах зээлийн тойм    12
БҮЛЭГ ГУРАВ. КОФЕ ХЭРЭГЛЭГЧИД БОЛОН КОФЕ ШОПООР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЗАН ТӨЛӨВ   14
3.1 Судалгаанд оролцогчдын шинж      14
3.2 Кофе хэрэглэгчдийн зан төлөв         16
3.2.1 Инстант кофе хэрэглэгчдийн зан төлөв    18
3.2.2 Чанадаг кофе хэрэглэгчдийн зан төлөв    19
3.3.3 Дрип болон дүрдэг кофе хэрэглэгчдийн зан төлөв             20
3.3 Кофе шопоор үйлчлүүлэгчдийн зан төлөв  21
3.3.1 Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж          23
3.3.2 Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл      25
3.3.3 Үйлчлүүлдэг кофе шоп     28
3.3.4 Кофе шопоор үйлчлүүлэхдээ зарцуулж буй мөнгөн дүн  29
БҮЛЭГ ДӨРӨВ. КОФЕНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТААМАГЛАЛ, ТООЦОО 31
БҮЛЭГ ТАВ. ДҮГНЭЛТ     33
ЭХ СУРВАЛЖ     36
Хүснэгт 1. Түүврийн хэмжээ      8
Хүснэгт 2. Инстант кофенд зарцуулж буй мөнгөн дүнгийн үзүүлэлтүүд              18
Хүснэгт 3. Чанадаг кофенд зарцуулж буй мөнгөн дүнгийн үзүүлэлтүүд              19
Хүснэгт 4. Дрип болон дүрдэг кофенд зарцуулж буй мөнгөн дүнгийн үзүүлэлтүүд       20
Хүснэгт 5. Үйлчлүүлэгчдийн кофе шоп орох давтамж, кофе шопоор     28
Хүснэгт 6. Кофе шопын сарын зарцуулалт         29
Хүснэгт 7. Кофе шопын сарын зарцуулалт, байршлаар 29
Хүснэгт 8. Кофе шопын сарын зарцуулалт, насаар         29
Хүснэгт 9. Кофе шопын сарын зарцуулалт, хүйсээр       29
Хүснэгт 10. Кофе шопын сарын зарцуулалт, ажил эрхлэлтийн байдлаар            30
Хүснэгт 11. Кофе шопын сарын зарцуулалт, орлогоор 30
Хүснэгт 12. Кофены зах зээлийн таамаглал       31
Зураг 1. Зах зээлийн зураглал  6
Зураг 2. Зах зээлийн судалгаанд ашиглагдсан судалгааны төрлүүд      7
Зураг 4. Судалгааны хамрах хүрээ         8
Зураг 5. Кофены төрөл, ангиллын зураглал       9
Зураг 6. Дэлхийд кофены үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч 10 улс, биет хэмжээнд эзлэх хувиар, 2020 он       10
Зураг 7. Дэлхийд кофены үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч 10 улс, сая 60 кг шуудайгаар, 2020 он      10
Зураг 8. Дэлхийд кофены хэрэглээгээр тэргүүлэгч 10 улс, нэг хүнд ногдох кг-аар, 2020 он         11
Зураг 9. Дэлхий дахины кофены хэрэглээ, сая 60 кг шуудайгаар, 2012-2020 он               11
Зураг 10. Дэлхийд тэргүүлэгч кофены брэндүүд, орлогын хэмжээгээр, тэрбум доллароор, 2020 он     11
Зураг 11. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй кафе, кофе шопын тоо             12
Зураг 12. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй кафе, кофе шопын тоо, дүүргээр        12
Зураг 13. Нийтийн хоолны салбарын орлого, сүүлийн 10 жилээр, тэрбум төгрөгөөр   13
Зураг 14. Судалгаанд оролцогчдын байршил   14
Зураг 15. Судалгаанд оролцогчдын нас               14
Зураг 16. Судалгаанд оролцогчдын хүйс             15
Зураг 17. Судалгаанд оролцогчдын ажил эрхлэлтийн байдал 15
Зураг 18. Судалгаанд оролцогчдын орлогын хэмжээ   15
Зураг 19. Иргэдийн голчлон хэрэглэдэг кофены төрөл 16
Зураг 20. Иргэдийн голчлон хэрэглэдэг кофены төрөл, байршлаар      16
Зураг 21. Иргэдийн голчлон хэрэглэдэг кофены төрөл, насаар 16
Зураг 22. Иргэдийн голчлон хэрэглэдэг кофены төрөл, хүйсээр              17
Зураг 23. Иргэдийн голчлон хэрэглэдэг кофены төрөл, ажил эрхлэлтийн байдлаар     17
Зураг 24. Иргэдийн голчлон хэрэглэдэг кофены төрөл, орлогоор          17
Зураг 25. Инстант кофены хэрэглээний давтамж            18
Зураг 26. Инстант кофе, брэндээр          18
Зураг 27. Чанадаг кофены хэрэглээний давтамж            19
Зураг 28. Чанадаг кофе, брэндээр          19
Зураг 29. Дрип болон дүрдэг кофены хэрэглээний давтамж    20
Зураг 30. Дрип болон дүрдэг кофе, брэндээр  20
Зураг 31. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг эсэх           21
Зураг 32. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг эсэх, байршлаар 21
Зураг 33. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг эсэх, насаар           21
Зураг 34. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг эсэх, хүйсээр         22
Зураг 35. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг эсэх, ажил эрхлэлтийн байдлаар 22
Зураг 36. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг эсэх, орлогоор     22
Зураг 37. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж  23
Зураг 38. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж, байршлаар        23
Зураг 39. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж, насаар 24
Зураг 40. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж, хүйсээр               24
Зураг 41. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж, ажил эрхлэлтийн байдлаар      24
Зураг 42. Кофе шопоор үйлчлүүлдэг давтамж, орлогоор           25
Зураг 43. Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл              25
Зураг 44. Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл, байршлаар    26
Зураг 45. Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл, насаар             26
Зураг 46. Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл, хүйсээр           26
Зураг 47. Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл, ажил эрхлэлтийн байдлаар  27
Зураг 48. Голчлон хэрэглэдэг нэр төрөл, орлогоор        27
Зураг 49. Сонгон үйлчлүүлдэг кофе шоп             28
Зураг 50. Кофе шопын сарын зарцуулалт, сарын дунджаар, орлогоор 30

Судалгааны файлууд

Файлын нэрҮзэх / Татах
Datamon_Consumer_behaviour_report_2022.pdf Үзэх Татах

{$comments.length$} Сэтгэгдэл

  • image description

Сэтгэгдэл бичих

Нэвтрэх эсвэл бүртгүүлэх шаардлагатай